Traumebevisst omsorg, teori og praksis

Traumebevisst omsorg tar utgangspunkt i hvordan krenkelser og psykologiske traumer påvirker barns utvikling og fungering.

Avhengig av type, alvorlighetsgrad, varighet og tidspunkt, vil slike utviklingstraumer påvirke alle forhold ved et barns utvikling; biologisk, emosjonelt, kognitivt og sosialt.

Begrepet komplekse traumer benyttes når det er/har vært en vedvarende alvorlig belastning som vold og overgrep i hjemmet en har vokst opp i. Det er påvist at sentrale områder i barnets hjerne påvirkes og endres av tidlig og vedvarende traumebelastning.

Dette gjelder særlig:

  • Tilknytningssystemet (de vil ha problemer med å knytte seg til andre mennesker)

  • Systemet for krisehåndtering (de lever i en stadig vakt-beredskap)

  • Emosjonssystemet (de har problemer med å regulere følelser)

  • Hukommelsen (deler av historien er ikke tilgjengelig)

  • Evnen til re eksjon og selvforståelse

Vansker i disse områdene viser seg i generelle reguleringsproblemer, vansker med å regulere eller styre egne følelser og vansker i forhold til andre mennesker.

Det traumeforskerne har funnet er viktig i arbeidet med disse barna er basert på tre faktorer:

De tre pilarene i TraumeBevisst Omsorg (TBO):

• Trygghet
Relasjon
• Følelsesregulering

Det er disse elementene som er viktig i arbeidet med barna våre. TBO har mindre fokus på spesi kke metoder enn andre tilnærminger. Forståelse og holdning blir viktigere. Samtidig innebærer denne forståelsen en målrettet holdning i forhold til de hjernesystemene som er påvirket av den tidlige traumatiske påvirkningen disse barna har hatt. Tanken er å gå ”bak” atferden, undre seg og søke å forstå hvorfor barnet gjør som det gjør. Kanskje vi kan hjelpe dem å bruke mer akseptable måter å formidle sin smerte på. Ved hjelp av de tre pilarene er det gjennom hjerneforskning bevist at det skjer en endring. Det er absolutt mulig å gjøre en forskjell i et barns liv.

Begreper som toleransevinduet og den tredelte hjernen er viktig i arbeidet med traumatiserte barn. 

Til toppen av siden