Noen sentrale paragrafer fra barnevernsloven

Barna som kommer er gutter og jenter i alder opp til 18 år, som for lengre eller kortere tid trenger en annen omsorgsbase. Grunnen til plassering er ofte fordi foreldre er ute av stand til å ta seg av den daglige omsorgen for sine barn.


Barn blir plassert på ulikt grunnlag, og her er paragrafene vi stort sett forholder oss til:

§ 4-1 Hensynet til barnets beste

Det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal tilrettelegges for samtaler med barnet.

§ 4-4 Hjelpetiltak for barn og barnefamilier.

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Dersom behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak, kan barneverntjenesten formidle plass i fosterhjem eller institusjon. Hvis det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg, bør det likevel vurderes om det med en gang skal vedtas at barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet etter § 4-12.

§ 4-6 Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner.

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet.

§ 4-12 Vedtak om å overta omsorgen for et barn.

Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller dersom foreldrene ikke dekker et barns særlige behov for behandling.

Dette gjelder også dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet. Er det overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet, må en omsorgsovertakelse vurderes.

Dette avgjøres av fylkesnemnda. Dersom det offentlige ikke selv klarer å skaffe fosterhjem til det enkelte barn, kan de spørre Aleris. 

Til toppen av siden