Heldøgns omsorgsboliger - Region Nord

På området rus- og psykisk omsorg tilbyr vi heldøgns bofellesskap med miljøterapeutisk bistand tilpasset den enkelte beboers behov innenfor psykiatri, rus, psykisk utviklingshemming og demens. Vi har boliger på Finnsnes, Målselv, Tromsø, Nordreisa, Storfjord og Ballangen.

Heldøgns omsorgsboliger

 

 

 

 

 

 

 

Aleris Omsorg Norge har ved hjelp av høyt kvalifisert personell og gjennom lang erfaring utviklet en spisskompetanse på å skreddersy boliger med bistand til mennesker med særskilte behov. Vi kan skreddersy tiltak i allerede eksisterende boliger og bofelleskap, men har også ved flere anledninger etablert nye boliger rundt en eller flere brukere på forespørsel fra kommuner i regionen.   Dette handler om mennesker som har vært innlagt i institusjoner under psykisk helsevern over mange år og som har livsproblemer som medfører vansker med å klare seg selv. Vi lager også botilbud til mennesker med alvorlige rusproblemer og som har behov for oppfølging av behandling, bistand til daglige gjøremål og kontroll av rusmiddelbruk. I tillegg har vi erfaring fra etablering av sikkerhetstiltak for mennesker som er under statlig finansiert prøveløslatelse.

Tiltakene er utformet for å tilby medikamentell oppfølging, opplæring av dagliglivsferdigheter, etablering av hensiktsmessige døgnstrukturer og etablering av meningsfull fritid. Mange av våre beboere faller utenfor arbeidslivets krav og forventninger, og vi bistår i å finne fram til arbeid med særlig oppfølging. Boligene er av ulik størrelse og kan romme en eller flere beboere. Alle våre hus har personale med helse- og sosialfaglig utdanning og erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Boligene etableres og drives i nært samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunen. Det er avgjørende viktig for vårt arbeid at det også er nært samarbeid med relevante helsetjenester, slik at brukerne etablerer relasjoner til behandlere og andre i det offentlige tjenesteapparatet, siden våre tiltak er supplement til de offentlige tjenestene og skal ikke erstattere dem.

Mer informasjon

Kontakt direktør Psykisk omsorg: 

Ingvild L. Kristiansen 
Tlf: 938 14 088 
E-post:Ingvild.Kristiansen@aleris.no

Regiondirektør Nord

 
Håkon Melseth
Tlf: 900 80 295 
E-post: hakon.melseth@aleris.no

Til toppen av siden