Bofellesskap barn og unge - Region Sør Arendal

Region Sør Arendal har følgende bofellesskap:

Region Sør Arendal har følgende bofellesskap med fra 1 til 6 plasser: 

Aust- Agder: 

Solberg (atferd lav), Nordstranda( atferd lav), Nygrenda, Temse og Kolbjørnsvik ( målgruppe omsorg).

Aust- Agder har også en egen akuttinstitusjon, avdeling Vik, i Grimstad. Avdelingen er godkjent for 2 plasser.

Vest- Agder:

Flekkerøy ( omsorg), Øyslebø ( omsorg), Kaddan ( atferd lav), 

Farsund(atferd høy), Bekkevik( atferd høy) og Spind(rus).

Rogaland:

Fjellsenden (målgruppe omsorg).

Det totale antallet plasser i regionen per 2017 er 40. Vi har rammeavtale med Bufdir og tilbyr plasser i henhold til målgruppedifferensiering  omsorg, adferd lav og rus.

Alle bofellesskapene er organisert likt med avdelingsleder og miljøpersonale som går i turnus 4+7+3+7. Noen av avdelingene har våkne nattevakter. Bofellesskapene er godkjent for alle paragrafer i Lov om barneverntjenester, også akuttparagrafene.

Metoder

Aleris jobber etter kunnskapsbaserte metoder som trygg base og motiverende intervju. Traumebevisst tilnærming i miljøterapien er en overbygning i alle våre avdelinger uavhengig av målgruppe.  Det er høyt fokus på faglighet, individuell tilrettelegging og "skreddersøm"  Målgruppedifferensiering i institusjonene er ingen motsetning til individuelle tilpasninger. Euro-ADAD kartlegging etter inntak gjør det mulig å finne de beste innfallsvinklene for den enkelte, og tiltakskjeden muliggjør et helhetlig tilbud. Ved å spisse målgruppene på institusjonene har vi kunnet sette sammen et personale som er særskilt tilpasset brukergruppen. Innenfor hver av institusjonene er sammensetningen av ungdommene svært viktig, og dette er med i vurderingen ved nye inntak.

Spiseforstyrrelser

Aleris Barnevern og Villa SULT/Institutt for spiseforstyrrelser har inngått et langsiktig samarbeid for å bedre tilbudet til barn og unge i barnevernet med spiseforstyrrelser og liknende problematikk. To barnevernsinstitusjoner i Aleris får spisskompetanse i dette, deriblant avdeling Nygrenda i Grimstad.

Kontaktperson er leder barnevern Aust- Agder: Karina Antonsen, 489 95 498, karina.antonsen@aleris.no

Tilknytningsleiligheter

Alle bofellesskapene har tilknytningsleiligheter som brukes i tiltakskjeden. Hensikten er at ungdommene på vei mot selvstendighet følges av de ansatte ved institusjonen. Det faglige og administrative opplegget rundt tilknytningsleilighetene er i tråd med Bufdirs rundskriv om ”Godkjenning, hybler og institusjonsplassering” (mars 2007).

Aleris Sør Arendal har som mål å bedre ungdommenes livssituasjon. Vi ønsker å bidra til at den enkelte får tilrettelagte tiltak slik at de kan oppnå vekst ut fra forutsetninger og ressurser. Dette gjøres gjennom å tilfredsstille behov for omsorg, bistå i deres søken etter sosial tilhørighet, sørge for opplæring og kompetanseheving - skolefaglig og sosialt, samt gi dem mestringsopplevelser i deres hverdag.

Til toppen av siden