Sammenligning av GBP-resultat basert på tarmlengde

kirurgene-overvekt-1200x700.jpg

Hva skjer med vekttap, ko-morbiditet og metabolske parametre når man har forskjellig lengde på frakoblet tarm etter en gastric bypassoperasjon?

Denne studien tar for seg pasienter som har gjennomført en utvidet gastric bypass-operasjon. Det vil si de som har et lengre alimenært (A) eller biliopankreatisk (BP) løp enn det en standard gastric bypass-operert pasient har. Under en gastric bypass-operasjon kobler man om magesekk og tarm slik at det dannes to løp som samles i en fellesløp lengre ned i tarmen. Der de to løpene kobles sammen møtes mat og fordøyelsessafter.

Forenklet kan vi illustrere dette slik:

Sammenlikning av gastric bypasspasienter som enten har fått et langt alimentært eller biliopankreatisk løp: Langsiktige resultater på vekttap, ko-morbiditet og metabolske parametre.

Bakgrunn

Flere studier indikerer at en forlengelse av alimentærløpet kun vil gi et marginalt større vekttap enn ved en standard gastric bypassoperasjon. Få studier har derimot undersøkt effekten på vekttap, ko-morbiditet og metabolske parametre dersom man øker lengden på det biliopankreatiske løpet.

Metode

Det ble gjennomført en prospektiv randomisert studie av 187 gastric bypassopererte pasienter over en to års periode på Island (2004-2005). Pasientene ble gastric bypassoperert med enten 2 meter BP-løp og 60 cm A-løp (n= 93) eller 150 cm A-løp og 60 cm BP-løp (n=94). Gruppene kalles heretter for henholdsvis BP- og A-gruppen.

Resultater

Preoperativ BMI var 44,1 (spredning 38-70), medianalder 35,5 år (spredning 17-74 år) og 85 % av pasientene var kvinner. Etter 5 år hadde man resultater på 85 % av utvalget. 18 måneder etter operasjon var vekttapet signifikant større i BP-gruppen (p<0.001) og denne forskjellen vedvarte også 7 år etter operasjon. Vektøkning skjedde i begge grupper, men etter 7 år var prosentvis vektreduksjon (dvs. all vekt over BMI 25) 78,4 % i BP-gruppen og 67,1 % i A-gruppen (p<0.001). 78 % av pasientene måtte endre dose kosttilskudd (jern, vitamin D og kalsium) gjennom studieperioden. Dette skjedde signifikant oftere i BP-gruppen sammenliknet med A-gruppen (p<0.001). Pasienter i BP-gruppen hadde oftere avføring enn pasienter i A-gruppen. Gastrointestinale symptomer og komplikasjonsfrekvens viste ingen forskjell mellom gruppene.

Konklusjon

Gastric bypassoperasjon med 2 meter BP-løp gir et bedre vekttap enn ved gastric bypassoperasjon med 60 cm BP-løp. Metabolsk oppfølging er kritisk da de aller fleste pasientene hadde behov for å justere dose kosttilskudd underveis.

Forfattere: Bent Johnny Nergård, Bjørn Geir Leifsson, Jan Hedenbro og Hjörtur Gislason

Les hele artikkelen her