Skip to Content

ADHD

Vi tilbyr utredning og behandling for barn og voksne

Mer om ADHD

ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Den norske beskrivelsen er Forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet (men i dagligtale ofte omtalt som ADHD). Man antar at forekomsten av ADHD i befolkningen ligger på mellom tre og fem prosent.

Symptomer på ADHD

Kjernesymptomene ved ADHD er vansker med vedvarende oppmerksomhet og konsentrasjon, impulskontroll og hyperaktivitet. Likevel er symptombildet forskjellig blant dem som vurderes å ha ADHD, og hos en betydelig andel er ikke den fysiske uroen/hyperaktiviteten så tydelig for omgivelsene. De som ikke er hyperaktive kan ha minst like store vansker som de med tydelig uro.

Dersom symptombildet preges av tydelig uro, impulsiv atferd og/eller tendens til atferdsvansker, der atferden kan virke forstyrrende i klasserommet eller sosialt, kan det være lettere for foreldre og lærere å fange opp symptomer som gir mistanke om ADHD. De som strever med konsentrasjon og vedvarende oppmerksomhet i lite lystbetonte oppgaver, kan likevel ha (og har ofte) hyperfokus samt være kognitivt utholdende når de synes en aktivitet eller tema er interessant.

Tilleggsutfordringer ved ADHD

Mange med ADHD kan ha tilleggsutfordringer som depresjon, angst, lærevansker, tics, tvangslidelse, spiseforstyrrelse m.fl. Vansker med søvn, sosiale relasjoner og/eller følelsesregulering blir også beskrevet. I tillegg er ofte organisering, planlegging og oppstart og gjennomføring av kjedelige oppgaver utfordrende.

En ikke-diagnostisert ADHD-lidelse kan ofte gi betydelige utfordringer og nedsatt fungering i hverdagen, som ofte ikke er i samsvar med vedkommendes ressurser eller evner.

Utredning, en diagnose for å forstå symptomene best mulig, og dertil egnet behandling vil for mange være til god hjelp i hverdagen, skolen og yrkeslivet.

ADHD-utredning for voksne

En ADHD-utredning hos psykiater hos Aleris gjennomføres i tre trinn:

  1. En innledende bred kartlegging og vurdering, som vanligvis består av to separate konsultasjoner.
  2. Relevante somatiske og nevrologiske undersøkelser hos allmennlege. Bestill time
  3. Evaluering, evt. diagnostisering og utarbeidelse av behandlingsplan

Vi tilbyr ADHD-utredning for voksne personer over 18 år via videotime samt via fysisk oppmøte i Bergen.

For barn og unge under 18 år tilbyr vi ADHD-utredning via fysisk oppmøte i Bergen. 

Den innledende kartleggingen og vurderingen (trinn 1) foregår via konsultasjon hos vår psykiater (videokonsultasjon). Basert på denne kartleggingen vil psykiateren utarbeide en foreløpig rapport. De relevante somatiske og nevrologiske undersøkelsene (trinn 2) gjennomføres deretter via fysisk oppmøte hos en av våre allmennleger (alternativt hos din fastlege). Til slutt bestiller du en ny konsultasjon hos psykiater, som gjør en samlet medisinsk evaluering, evt. diagnosesetting og utarbeidelse av behandlingsplan. Behandlingsplanen kan involvere medisinering og/eller samtaleterapi. I enkelte tilfeller kan det være behov for flere konsultasjoner for å gjøre den samlede vurderingen samt utarbeidelsen av den tilhørende behandlingsplanen.

Utredningen er relativt omfattende, og innebærer blant annet kartlegging av din utvikling, oppvekst, fungering sosialt, i skole og/eller jobb, familiebakgrunn, hvordan symptomene har utviklet seg over tid, og hvordan de påvirker din hverdag. Ofte vil det være nyttig å innhente komparentopplysninger fra pårørende, lærere og/eller andre som har kjennskap til din situasjon og eventuelle utfordringer. Dette skjer i så fall kun med ditt samtykke.

Det er en helhetsvurdering av aktuelle symptomer og din fungering i hverdagen som ligger til grunn når en ADHD-diagnose vurderes. Vanskene må være av en slik art at de skaper betydelige problemer for din evne til å fungere i hverdagen på minst to arenaer (f.eks sosialt, på skolen, på jobb og/eller i familien). Det skal heller ikke være andre forhold/årsaker som bedre kan forklare vansker med konsentrasjon, uro og/eller hyperaktivitet enn ADHD.

Helhetsvurderingen med psykiateren bidrar også til å utelukke andre diagnoser som kan forklare symptomene eller vanskene dine. Du kan også få relevante og hjelpsomme råd og verktøy for håndtering av dine vansker underveis i utredningen.

Kartlegging og støtte hos psykolog

Hvis du bestiller en førstegangssamtale med en av våre psykologer, kan du i denne samtalen få veiledning og råd rundt om det er grunnlag for en fullstendig ADHD-utredning, samt om det er andre vansker og utfordringer du også trenger veiledning og støtte i forhold til. Førstegangssamtalen brukes til å kartlegge aktuelle symptomer, vansker og psykososiale forhold, for å vurdere om det er grunnlag for å gjennomføre en fullstendig ADHD-utredning. Dette bidrar også til å utelukke andre diagnoser som kan forklare symptomene eller vanskene dine. I førstegangssamtalen kan du også få råd, verktøy eller veiledning som kan hjelpe deg å håndtere de aktuelle vanskene eller utfordringene dine. Dette kan bidra til symptomreduksjon, eller at vanskene oppleves som mer håndterbare.

En fullstendig ADHD/ADD-utredning krever at man også møter en psykiater eller nevropsykolog, og består blant annet av flere undersøkelser spesifikt rettet mot ADHD-symptomer. Hvis du har hatt time hos en av våre psykologer, og vedkommende vurderer at det er grunnlag for å gjøre en fullstendig ADHD-utredning, kan du bestille time for konsultasjon hos vår psykiater. Psykiateren vil da gjøre den videre utredningen og vurderingen, og sette opp en behandlingsplan for deg. 

For deg som allerede har en ADHD- eller ADD-diagnose, kan det å snakke med en psykolog gi verdifull støtte og verktøy for å bedre håndtere de aktuelle utfordringene dine i hverdagen.

Våre fagfolk hjelper deg med vanskelige tanker, følelser og livsutfordringer. Sammen finner vi gode verktøy for at du skal få det bedre!

Bestill videokonsultasjon

 

 

Back to top