Skip to Content
Aleris mental helse

ADHD

ADHD

ADHD er forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Den norske beskrivelsen er Forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet (men i dagligtale ofte omtalt som ADHD). Man antar at forekomsten av ADHD ligger på mellom tre og fem prosent (av) i befolkningen.

Symptomer på ADHD

Kjernesymptomene ved ADHD er vansker med vedvarende oppmerksomhet og konsentrasjon, impulskontroll og hyperaktivitet. Likevel er symptombildet forskjellig blant dem som vurderes å ha ADHD, og hos en betydelig andel er ikke den fysiske uroen/ hyperaktiviteten så tydelig for omgivelsene. De som ikke er hyperaktive kan ha minst like store vansker som de med tydelig uro.

Dersom symptombildet preges av tydelig uro, impulsiv atferd og/eller tendens til atferdsvansker, der atferden kan virke forstyrrende i klasserommet eller sosialt, kan det være lettere for foreldre og lærere å fange opp symptomer som gir mistanke om ADHD. De som strever med konsentrasjon og vedvarende oppmerksomhet i lite lystbetonte oppgaver, kan likevel ha (og har ofte) hyperfokus og være kognitivt utholdende når de synes aktiviteten/ tema er interessant.

Tilleggsutfordringer ved ADHD

Mange med ADHD kan ha tilleggsutfordringer, blant annet depresjon, angst og/eller lærevansker, tics, tvangslidelse, spiseforstyrrelse m.fl. Vansker med søvn, vansker i sosiale relasjoner og vansker med følelsesregulering blir også beskrevet.  I tillegg er ofte organisering, planlegging og oppstart og gjennomføring av kjedelige oppgaver utfordrende.

En ikke-diagnostisert ADHD-lidelse kan ofte gi betydelige utfordringer og nedsatt fungering i hverdagen, som ofte ikke er i samsvar med vedkommendes ressurser eller evner.

Utredning, en diagnose for å forstå symptomene best mulig, og dertil egnet behandling vil for mange være til god hjelp i hverdagen, skolen og yrkeslivet.

Kartlegging og støtte

I de første konsultasjonene brukes tiden til å kartlegge aktuelle symptomer, vansker og psykososiale forhold, for å vurdere om det er grunnlag for å gå videre med en fullstendig ADHD-utredning. En eventuell videre utredning vil blant annet bestå av flere spørreskjemaer og undersøkelser spesifikt rettet mot ADHD-symptomer. Dette bidrar også til å utelukke andre diagnoser som kan forklare symptomene eller vanskene. Kartleggingen er relativt omfattende, og innebærer blant annet kartlegging av din utvikling, oppvekst, fungering sosialt, i skole og/eller jobb, familiebakgrunn, hvordan symptomene har utviklet seg over tid, og hvordan de påvirker din hverdag.

Ofte vil det være nyttig å innhente komparentopplysninger fra pårørende, lærere og/eller andre som har kjennskap til din situasjon og eventuelle utfordringer. Dette skjer i så fall kun med ditt samtykke.

Det er en helhetsvurdering som ligger til grunn når man velger å sette en ADHD-diagnose. Vanskene må være av en slik art at de skaper betydelige problemer for personens evne til å fungere i hverdagen, både hjemme, på skolen og/eller på arbeid. Vanskene må ha startet før fylte 7 år, og de må ha vart i minst seks måneder. I tillegg til å snakke med en av våre psykologer og få verktøy og støtte i forhold til håndtering av dine vansker og utfordringer, vil du også få råd om behovet for en evt. videre utredningsprosess hos en nevropsykolog eller psykiater. Det er en helhetsvurdering av aktuelle symptomer og din fungering i hverdagen, som ligger til grunn når ADHD-diagnosen vurderes. Vanskene må ha vært til stede over lengre tid (minst 6 måneder, fra tidlig alder) være av en slik art at de skaper betydelige problemer i hverdagen, og på minst to arena, eks sosialt, på skolen, på jobb og/eller i familien. Det skal heller ikke være andre forhold/ årsaker som bedre kan forklare vansker med konsentrasjon, uro og/eller hyperaktivitet enn ADHD.

For deg som allerede har en ADHD- eller ADD-diagnose, kan det å snakke med en psykolog gi verdifull støtte og verktøy for å bedre håndtere de aktuelle utfordringene dine i hverdagen.

Karianne Throndsen

Psykolog

Videokonsultasjoner

Terese Solberg

Psykolog

Videokonsultasjoner

Richard Tedesco

Psykolog

Videokonsultasjoner

Back to top