Skip to Content

Johan Bro Sundin

Spesialist i indremedisin og geriatri

Dr Johan Bro Sundin er spesialist i indremedisin og geriatri. Innen geriatri utreder og behandler han blant annet hukommelsessvikt og demens, gangvansker, depresjon og andre tilstander som ofte rammer eldre. Han kan også utføre førerkortvurderinger og medikamentgjennomgang. Geriatri er den grenspesialiteten innen medisin som er mest opptatt av å se hele pasienten. Eldre har ofte flere sykdommer og diagnoser som virker inn på hverandre. Det er derfor svært viktig med et helhetlig fokus. Innen indremedisin tilbyr han utredning og behandling av blant annet mageplager, luftveisplager, leddplager, hevelser og uklare symptomer som tretthet og redusert allmenntilstand. Dr Sundin er utdannet Cand. Med. ved Universitetet i Århus januar 2008. Etter turnustjenesten ved Hammerfest sykehus arbeidet Sundin som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling på Hammerfest sykehus i et år. Sundin har jobbet i perioder som fastlege både i Hammerfest, Drammen og i Bærum. Fra 2010 har han jobbet på Bærum sykehus hvor han fullførte spesialistutdanning i både Indremedisin og Geriatri. Dr Sundin har jobbet som overlege ved medisinsk avdeling på Bærum Sykehus siden mars 2015. I det daglige arbeider Sundin på avdeling for Geriatri Slag og Rehabilitering, hvor det behandles pasienter med akutt hjerneslag, nevrologiske problemstillinger og akuttgeriatriske utredninger og behandlinger. En viktig del av dette arbeidet er vurdering av hjerneslag med utredning av årsak, behandling og forebygging av risikofaktorer. Sundin har i sin jobb på Bærum Sykehus jobbet på hukommelsespoliklinikken for utredning av både yngre og eldre med demens og har derfor bred erfaring med utredning av hukommelsesproblemer. De siste to årene har han 50% av tiden vært tilknyttet ortopedisk avdeling som Geriater, for å ivareta eldre med brudd. Dette for å redusere pasientenes risiko for komplikasjoner og for at de skal gjenvinne et så optimalt funksjonsnivå som mulig etter operasjonen. Dr Sundin sitter også i klinisk etisk komite på Bærum sykehus og deltar dermed i diskusjoner av vanskelige etiske problemstillinger som kan oppstå i den kliniske hverdagen. Dr Sundin har parallellt med arbeidet på Bærum sykehus jevnlig arbeidet på Drammen legevakt de siste 7 årene for å vedlikeholde allmennmedisinske kunnskaper og legevaktsmedisin. Alle mennesker har behov for å bli møtt med respekt og sett i sårbare situasjoner. Det er viktig med gode og grundige vurderinger for å avgjøre hvilken type behandling og eventuelt hvor pasienten skal videre henvises ved behov for dette.

Spesialist i indremedisin og geriatri Johan Bro Sundin

Johan Bro Sundin jobber ved:


Back to top