Aktuelle sykdomsområder for PET/CT-scan

De aktuelle sykdomsområdene som har nytte av PET-CT er demensutredning, kreft, inflammasjon og hjerte-karsykdommer. Nedenfor følger en indikasjonsliste for de ulike områdene.

Kreft

 • Prostatakreft: Les mer om PET/CT ved prostatakreft
 • Residiv: utredning og stadieutdeling ved bekreftet malignitet og ved mistanke om tilbakefall/ residiv.
 • Dedifferensiert prostatakreft (histologisk verifisert)
 • Lungekreft: differensiering malign/benign av 'rundskygge' og primær TNM staging av ikke-småcellet lungekreft. Kunnskapssenteret har tatt utgangspunkt i rundskygger > 1 cm, men 8 mm-grensen er godt validerbart med moderne utstyr. For planlegging bestråling, behandlingsrespons og residivdiagnostikk er dokumentasjonsgrunnlaget begrenset. Les mer om PET/CT ved lungekreft
 • Brystkreft: metastaseutredning ved residiv. EANM anbefaler å gjøre staging ved lokalavansert kreft.
 • Hode-/halskreft: utrede ukjent primærtumor, staging og residiv.
 • Lymfom: generell staging, benmargs-staging*, mistanke om residiv etter ferdigbehandlet Hodgkins og non-Hodgkins lymfom
 • Malignt melanom: staging
 • Spiserørskreft: NM-staging før behandling
 • Tykk-/endetarmskreft: staging (levermetastaser) og ved residiv. Primærutredning ved forhøyet CEA* og ukjent lokalisasjon. Les mer om Tykktarmskreft
 • GIST (gastrointestinal stromal tumor): behandlingsrespons
 • Pancreascancer: når CT er inkonklusiv i utredning
 • Cervixcancer: staging ved lokalavansert form
 • Hjernetumor: differensialdiagnose ved ekspansiv prosess, deteksjon av viabelt tumorvev (=residiv), og non-invasiv grading
 • Urothelialcancer: individuell vurdering.
 • Skjelett- og bløtvevstumores: individuell vurdering ved sarkom, ingen klare retningslinjer.
 • Tumor med ukjent origo: primærutredning
 • Thyreoideacancer: residiv ved negativ 131I-scintigrafi og forhøyet thyroglobulin
 • Nevroendokrine tumores: Som ved prostatakreft er først og fremst andre typer PET-CT aktuelt enn det som foreløpig kan tilbys i Norge. Undersøkelse i utland kan formidles.

Hjerneundersøkelser

 • Demens: differensialdiagnose ved ulike demensformer og tidlig diagnostikk ved mistanke om demens (mild kognitiv svikt). Les mer om PET/CT ved demens 
 • Nevroonkologi: 
 • Epilepsi: preoperativ utredning av barn og voksne med fokal epilepsi (interiktal undersøkelse) 
 • Bevegelsesforstyrrelser: differensiere mellom Parkinson's sykdom og parkinsonisme

Inflammasjon/betennelse

 • Utrede utgangspunkt for feber av ukjent årsak og kroniske infeksjoner
 • Lokalisere og overvåke granulomatøs sykdom
 • Vurdere interstitiell lungesykdom
 • Evaluere autoimmun sykdom (vaskulitter store og mellomstore kar)
 • Osteomyelitt i skjelett
 • Utredning av HIV-pasienter

Listen er en veiledning. Det vil alltid være grunnlag for en individuell vurdering i forhold til hver pasient og dens kreftform, også de ikke-klassiske indikasjonene. Overordnet vurdering er at undersøkelsen vil ha en behandlingsmessig konsekvens. F.eks. vil FDG PET i utgangspunktet ikke være indisert ved prostata kreft, men dedifferensiert prostatakreft tar også opp FDG og vil være nyttig for vurdering ved lokalresidiv og spesielt lymfeknutemetastaser. Restaging ved residiv kan være aktuelt for alle kreftformer som har vist godt FDG opptak. Det vil i utgangspunktet tilbys full utredning diagnostisk CT med kontrast.

Oversikt indikasjoner PET/CT

Medisinsk personell kan hente henvisning her