Skip to Content

Immunterapi

Aleris Kreftsenter har som ambisjon å være først ute når det kommer til å ta i bruk nye metoder for både diagnostikk og kreftbehandling, basert på oppdatert forskning.

Ved Aleris tilbyr vi kreftbehandling med immunterapi for utvalgte grupper av kreftpasienter, i tråd med oppdaterte forskningsresultater og norske og europeiske legemiddelmyndigheters godkjenninger.

Hva er immunterapi?

Immunterapi er et samlebegrep for ulike typer kreftbehandlinger som har som mål å stimulere kroppens immunforsvar til å angripe kreftcellene. Ved Aleris benytter vi primært en type immunterapi som kalles PD1-hemmere. På bakgrunn av gode resultater brukes immun-sjekkpunkthemmere ved visse kreftdiagnoser. Målet med behandlingen er å gjøre immunsystemet i stand til å oppdage og fjerne kreftsvulstene.

Det forskes mye på hvorfor vi ser kun effekt hos noen, og hvordan man kan øke andelen av pasienter som vil ha nytte av immunterapi. Det gjøres også studier på kombinasjon av immunterapi med annen kreftbehandling som cellegift, TKI eller strålebehandling. Kombinasjon av ulike immunterapiformer har vist lovende resultater i enkelte studier. Vi tilbyr immunterapi kombinert med T-VEC ved malignt melanom.

 

Effekt av immunterapi

Hos dem som får effekt av immunterapi, oppstår denne gjerne senere enn ved cellegift. Effekten måles ved å se på en kombinasjon av tumorvekst og tilbakegang ved radiologiske undersøkelser, utviklingen av ulike blodprøveverdier og ved en evaluering av allmenntilstanden. Vi måler effekten av behandlingen hver tredje måned og kan da som regel avgjøre om behandlingen virker eller om den bør avsluttes. I de tilfeller der behandlingen vurderes å ha effekt og pasienten for øvrig har lite eller akseptable bivirkninger, fortsetter vi med responsevaluering hver tredje måned. Total behandlingstid er som regel to år ved vedvarende effekt.

 

Er jeg kandidat for immunterapi?

Forskningen på behandling med immunterapi går svært raskt fremover. Det vil derfor stadig være nye grupper av pasienter som kan være aktuelle for denne typen av behandling.

 

Ønsker du en vurdering for din krefttype? Ved hjelp av en gentest kan vi tilby persontilpasset kreftbehandling. Les mer om gentesting her.

 

Utprøvende, målrettet behandling ved Aleris Kreftsenter

Aleris tilbyr utprøvende behandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre behandlingsalternativer. Dette gjelder både immunterapi og målrettet behandling, og kombinasjon av behandlinger som av ulike årsaker ikke tilbys av det offentlige. Den faglige begrunnelsen for å tilby dette kan være at faglig anerkjente, vitenskapelige studier har vist lovende effekt, men det understrekes at store randomiserte studier nødvendiges ikke har blitt gjennomført ennå. Om Aleris kan tilby behandling eller ikke, baseres på individuell vurdering.

Så langt det er mulig, tilbyr Aleris utprøvende behandling i en studiesammenheng, dvs at pasienter følges opp og effekt måles i henhold til vitenskapelige protokoller.

 

For tiden tilbyr Aleris immunterapi for blant annet følgende pasientgrupper:

 

  • Kreftsvulster med "MSI-high utrykk". Kreftsvulsten/vevsprøven undersøkes av patologene med spesielle fargemetoder. Indikasjonen er foreløpig ikke godkjent i Europa.
  • Eggstokkreft med spredning som ikke responderer på standard behandling
  • Livmorhalskreft med spredning som ikke responderer på standard behandling
  • Trippel negativ mammacancer med spredning  (Estrogen-, progesteron- og HER-negativ cancer)
  • Kreft i munnhule og svelg med spredning
  • HER2-positiv tidlig brystkreft med resterende tumor etter neoadjuvant behandling
  • Lungekreftpasienter kan vi tilby 2 typer immunterapi etter første linje. Dette gjelder tilleggsbehandling med immunterapi til pasienter som får kjemoterapi i 1.linje, både til småcellet lungekreft og til ikke småcellet lungekreft. Vi har således et tilbud om adjuvant behandling med immunterapi til nesten alle pasienter som starter cellegift for lungekreft.
  • Ved følekkreft kan vi tilby kombinasjon av immunterapi og en medisin som settes inn i metastase.
  • Immunterapi kan også tilbys ved hudkrefttypen merkel celle carcinom.

 

Hva trenger vi av dokumentasjon for å vurdere om du kan få immunterapi?

Onkologene på Aleris  kreftsenteret vurderer om pasienten er kandidat for behandling, før han/hun tilbys time for konsultasjon. Derfor har vi behov for kopi av relevante epikriser, oppdaterte journal notat, prøvesvar og gjerne røntgenbilder og svar. Disse skal sendes til kreftutredning@aleris.no 

 

Hvis du er aktuell for immunterapi, hva er neste skritt?

Vurderer onkologen deg som kandidat for behandling kontakter vi deg for å finne tidspunkt som passer. Det er vanlig å sette av to timer for første konsultasjon. På konsultasjonen går onkologen gjennom ditt sykdomsforløp, alle dine og dine pårørendes spørsmål, og gir grundig informasjon om behandlingsmuligheter, forløp og kostnader. Dersom du velger å starte behandling vil siste del av konsultasjon gå med på å beskrive behandlingsforløp, virkning og mulige bivirkninger.

 

Hva koster behandlingen?

Kostnader for immunterapi er individuelle da medisiner, doseringer etc. er tilpasset hver enkelt pasient. For mer informasjon kan du eller din behandlende lege ta kontakt med Aleris Kreftsenter i Oslo per telefon eller mail. 

Hva er immunterapi?

Immunterapi er et samlebegrep for ulike typer kreftbehandling som har som mål å stimulere kroppens immunforsvar til å drepe kreftcellene. Ved Aleris benytter vi primært en type immunterapi som kalles PD1-hemmere

Er jeg kandidat for immunterapi?

Forskningen på behandling med immunterapi går svært raskt fremover. Det vil derfor stadig være nye grupper av pasienter som kan være aktuelle for denne typen av behandling.

Godkjent for føflekk-kreft, lungekreft og nyrekreft
Per i dag har legemiddelmyndighetene godkjent immunterapibehandling til pasienter med føflekk-kreft i 1. linje[1], ikke-småcellet lungekreft i 2. linje[2] eller nyrekreft i 2. linje[3]. Disse pasientene vil kunne få en vurdering for immunterapi ved Aleris.

Lovende resultater for blærekreft, hode-halskreft og eggstokk-kreft
Det finnes lovende resultater der fase 3-studier har vist behandlingsgevinst. Dette gjelder for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med høyt PD-L1 uttrykk i 1.linje, for blærekreft i 2. linje og for kreft i hode-halsregionen i 2.linje. Mindre studier av typen fase 1/2 har vist at immunterapi kan være effektivt ved eggstokk-kreft, der den tradisjonelle behandlingen ikke lenger har effekt. Felles for disse krefttypene er at de foreløpig ikke er godkjent for rutine behandling med PD1-hemmer. I enkelte tilfeller kan vi i samråd med behandlende lege i det offentlige, tilby behandling også til disse pasientgruppene. Vi vil her være avhengig av en skriftlig henvisning til vurdering for immunterapi fra behandlende lege, før vi kan vurdere behandlingen.

God allmenntilstand
En viktig forutsetning for all immunterapi er at du bør ha relativt god allmenntilstand (ECOG-status 0-2) og at du ikke har alvorlig autoimmun sykdom.

Hva trenger Aleris av dokumentasjon for å vurdere om jeg kan få immunterapi?

For å kunne gjøre en vurdering trenger vi i Aleris kopi av tidligere epikriser og helst journal, samt alle bilder og bildebeskrivelser i forbindelse med sykdommen og behandlingen. For behandling som ennå ikke er godkjent fra legemiddelmyndighetene, trenger vi en skriftlig bekreftelse fra behandlende onkolog/gynekolog på at de ikke har motforestillinger mot at immunterapi kan forsøkes. Dette kan gjerne sendes på mail til kreftutredning@aleris.no 

Hvis Aleris vurderer det til at jeg er aktuell for immunterapi, hva er neste skritt?

Når vi har fått nødvendig dokumentasjon fra behandlende lege tar vi deg inn til en vurderings- og informasjonssamtale. Her vil vi gå gjennom sykdomshistorien din samt gi informasjon om mulige bivirkninger og forventet effekt av behandlingen. 

Hva koster behandlingen?

I tillegg til medikamentkostnaden må man være forberedt på at det tilkommer en del kostnader i forbindelse med legesamtaler, infusjon av preparatet, blodprøver, kontroll av bivirkninger og responsevalueringer. Første responsevaluering finner sted etter tre måneders behandling. Hver behandlingsperiode på tre måneder faktureres forskuddsvis. Ved et uforutsett avbrudd i behandlingen vil du få refundert deler av kostnaden avhengig av hvor mange behandlinger du har mottatt.

For mer informasjon kan du eller din behandlende lege ta kontakt per telefon eller mail. [1] At medisinen er godkjent for 1.linje-behandling betyr at du kan starte behandlingen med immunterapi, uten å ha prøvd andre behandlingsformer først.

[2] Det betyr at du må først ha prøvd behandling med cellegift , før du kan begynne med immunterapibehandling.

[3] Det betyr at du må først ha prøvd behandling med tabletter (TKI), før du begynner med immunterapibehandling.

Hva er immunterapi?

Immunterapi er et samlebegrep for ulike typer kreftbehandling som har som mål å stimulere kroppens immunforsvar til å drepe kreftcellene. Ved Aleris benytter vi primært en type immunterapi som kalles PD1-hemmere

Er jeg kandidat for immunterapi?

Forskningen på behandling med immunterapi går svært raskt fremover. Det vil derfor stadig være nye grupper av pasienter som kan være aktuelle for denne typen av behandling.

Godkjent for føflekk-kreft, lungekreft og nyrekreft
Per i dag har legemiddelmyndighetene godkjent immunterapibehandling til pasienter med føflekk-kreft i 1. linje[1], ikke-småcellet lungekreft i 2. linje[2] eller nyrekreft i 2. linje[3]. Disse pasientene vil kunne få en vurdering for immunterapi ved Aleris.

Lovende resultater for blærekreft, hode-halskreft og eggstokk-kreft
Det finnes lovende resultater der fase 3-studier har vist behandlingsgevinst. Dette gjelder for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med høyt PD-L1 uttrykk i 1.linje, for blærekreft i 2. linje og for kreft i hode-halsregionen i 2.linje. Mindre studier av typen fase 1/2 har vist at immunterapi kan være effektivt ved eggstokk-kreft, der den tradisjonelle behandlingen ikke lenger har effekt. Felles for disse krefttypene er at de foreløpig ikke er godkjent for rutine behandling med PD1-hemmer. I enkelte tilfeller kan vi i samråd med behandlende lege i det offentlige, tilby behandling også til disse pasientgruppene. Vi vil her være avhengig av en skriftlig henvisning til vurdering for immunterapi fra behandlende lege, før vi kan vurdere behandlingen.

God allmenntilstand
En viktig forutsetning for all immunterapi er at du bør ha relativt god allmenntilstand (ECOG-status 0-2) og at du ikke har alvorlig autoimmun sykdom.

Hva trenger Aleris av dokumentasjon for å vurdere om jeg kan få immunterapi?

For å kunne gjøre en vurdering trenger vi i Aleris kopi av tidligere epikriser og helst journal, samt alle bilder og bildebeskrivelser i forbindelse med sykdommen og behandlingen. For behandling som ennå ikke er godkjent fra legemiddelmyndighetene, trenger vi en skriftlig bekreftelse fra behandlende onkolog/gynekolog på at de ikke har motforestillinger mot at immunterapi kan forsøkes. Dette kan gjerne sendes på mail til kreftutredning@aleris.no 

Hvis Aleris vurderer det til at jeg er aktuell for immunterapi, hva er neste skritt?

Når vi har fått nødvendig dokumentasjon fra behandlende lege tar vi deg inn til en vurderings- og informasjonssamtale. Her vil vi gå gjennom sykdomshistorien din samt gi informasjon om mulige bivirkninger og forventet effekt av behandlingen. 

Hva koster behandlingen?

I tillegg til medikamentkostnaden må man være forberedt på at det tilkommer en del kostnader i forbindelse med legesamtaler, infusjon av preparatet, blodprøver, kontroll av bivirkninger og responsevalueringer. Første responsevaluering finner sted etter tre måneders behandling. Hver behandlingsperiode på tre måneder faktureres forskuddsvis. Ved et uforutsett avbrudd i behandlingen vil du få refundert deler av kostnaden avhengig av hvor mange behandlinger du har mottatt.

For mer informasjon kan du eller din behandlende lege ta kontakt per telefon eller mail. 


Her får du utført denne tjenesten


Stephen får immunterapi mot kreft i mage/spiserør: Behandlingen ga enormt stor effekt etter tre måneder

Stephen får immunterapi mot kreft i mage/spiserør: Behandlingen ga enormt stor effekt etter tre måneder

Stephen Trygge Storvik ble rammet av kreft i spiserør og mage, med spredning til nyrer, lymfeknuter og lever.

Les mer >

Petra (65)* får immunterapi hos Aleris: -Gleder meg til hver behandlingsdag!

Petra (65)* får immunterapi hos Aleris: -Gleder meg til hver behandlingsdag!

Petra er operert for føflekkreft og har nå fått immunterapi hos Aleris Kreftsenter i et års tid for å forebygge tilbakefall.

Les mer >

Knut Greger Solberg fisker laks

- Utrolig fornøyd med opplegget til Aleris og Martini

Knut Greger Solberg opplevde aldri noen symptomer på prostatakreft, men fulgte fastlegens råd om sjekke seg en gang i året. Det kan ha reddet livet hans.

Les om Knuts opplevelser her >


Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Jan Oldenburg

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo

Back to top