Første møtet

Omsorgsarbeidet består av mange møter mennesker imellom. Det er nettopp disse møtene som avgjør hvordan våre brukere oppfatter tjenestene de får, og hvordan de oppfatter oss som bedrift.

Første møtet - vi skaper relasjoner 
”Første møtet” er et møte mellom våre brukere og oss, og dette møtet skal fungere som et forum for å gi og få informasjon. ”Første møtet” skal gjennomføres så tidlig som mulig etter at vi har begynt å yte tjenester hos brukeren. Deltakere ved ”Første møtet” er primærkontakten og brukeren, og evt dennes pårørende dersom brukeren ønsker det. Dersom brukeren ikke kan ta i mot eller gi informasjon skal pårørende eller hjelpeverge delta på denne samtalen. Teamleder, ansvarlig sykepleier og daglig leder kan også delta dersom det vurderes som nødvendig. Det er den enkelte tjenestemottakers bakgrunn, behov og ønsker som styrer hvordan samtalen gjennomføres.

Målsettingen med dette møtet er at vi skal skaffe oss kunnskap om den enkelte beboer slik at vi kan yte en så innholds- og kvalitetsmessig god tjeneste som mulig for denne beboeren. På bakgrunn av samtalen skal det opprettes en individuell omsorgsavtale som beskriver pleie og omsorgstilbudet kun gjeldene for denne brukeren. Våre spørsmål skal altså ta utgangspunkt i den informasjon vi trenger til utformingen av den individuelle omsorgsavtalen. 

Ved ”Første møtet” skal vi også formidle viktig informasjon og diskutere hva vi har å tilby. Det er viktig at vi forsikrer oss om at beboeren og pårørendes forventninger til oppholdet hos oss er realistiske i forhold til vårt tilbud.

Til toppen av siden