Heldøgns omsorgsboliger for personer med demens

Vi tilbyr tilrettelagte bo- og omsorgstjenester for personer med demens i alle våre regioner.


Hva vi gjør for at våre beboere skal trives og opprettholde sine fysiske og psykiske funksjoner lengst mulig?

Vi forholder oss til at personer med demens er mennesker med samme drivkrefter, behov, følelser og håp som vi selv har. Vi må ikke glemme at selv om de har utviklet en sykdom, har de med seg erfaringer og minner fra sitt liv. Det eksisterer ingen generell demens-personlighet, hvert enkelt individ er unikt.

Vår målsetting i kontakt med demente er at hvert menneske skal kunne bruke sine ressurser og føle glede over å bidra til fellesskapet. Selv om personen har glemt hva han/hun har opplevd, har de allikevel tilgang til positive følelser. Alle brukere med demens gjennomgår en sykdomsprosess fra å trenge litt støtte og tilrettelegging til å få hjelp og pleie til alle livsnødvendige behov. I mange tilfeller er kun omsorg og pleie den eneste tjenesten vi tilbyr beboerne. For å sikre et best mulig tilbud til våre beboere, stiller vi svært høye krav til personlig egnethet, kompetanse og erfaring blant vårt miljøpersonell.

I våre boliger bor det personer med demens som har et større bistands- og omsorgsbehov enn vanlige sykehjemsbeboere. De er ofte yngre, og med en utfordrende adferd både fysisk og verbalt, og har forsøkt å bo på sykehjem, og er utredet for demens. Enkelte kommer direkte til boligen etter et opphold i psykiatrien.

Faktorer som vi erfarer har stor betydning for den demente:

Det fysiske miljøet: Vi bruker kun vanlige eneboliger, slik at vi får et lite bomiljø. Boligene har ikke institusjonspreg, de er innredet og møblert som et vanlig hjem, og har ingen låste dører. Alle beboerne har egne rom, hvor det blir innredet etter eget ønske fra beboer/pårørende og i samarbeid med personalet. Alt er lagt opp til at det skal være rolig og trygt i bomiljøet. Det skal til enhver tid være personale tilstede i fellesarealet. Vi forsøker å begrense bruk av tv og radio.

Kommunikasjon: Ofte opplever vi ro og trygghet ved tilstedeværelse, også gjerne ved kroppskontakt. Vi har høyere bemanning enn på sykehjem, og veldig ofte en til en kontakt.

Personalet: Vi har en liten og stabil personalgruppe som er godt kvalifisert og har helsefaglig bakgrunn. Erfaringer fra tidligere praksis er allsidig og vi ser at vi har en god kompetanse til å ha samhandling og delta i dagliglivet til denne typen beboere. Ved bruk av vanlig turnus har vi erfart at det ved vaktskifte lett oppstod uro og utrygghet. Vi har gått bort fra slik turnus, og de fleste arbeider gjerne sammenhengende et døgn i boligen. Personalet hos oss er sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere, noen med videreutdanning innen demens og psykiatri. Det er et krav at alle som begynner hos oss som ufaglært, skal begynne på helsefaglig utdanning.

Aktiviteter: Aktiviteten tilpasses den enkeltes behov. Disse aktivitetene skal gi glede og innhold i hverdagen, slik at livskvaliteten blir optimal.

Aktiviteter blir tilpasset hver enkelt beboer vurdert ut fra tidligere livserfaring og nåværende situasjon. For at beboerne med diagnosen demens skal bevare sin identitet lengst mulig er det viktig at personalet i samarbeid med pårørende lager en egen tiltaksplan for aktiviteter. Det er viktig at vi får informasjon fra pårørende om beboerens forhold til musikk, noe som har vist seg å være et viktig verktøy for at de skal bevare sin identitet, og vi erfarer at musikk kan virke beroligende for mange. Vi har bil tilknyttet husene som benyttes til transport av beboerne, eller kjøreturer som mange setter pris på.

Ofte reiser vi på turer i naturen, og arrangerer picnic for beboerne. Andre aktiviteter er bl.a sang, musikk, dans, høytlesning, se på bilder, og for noen huslige sysler som stryking av klær, støvtørking, baking osv.

Vi oppfordrer personalet til å fylle ut et anamneseskjema, for å kunne kjenne til beboerens tidligere livshistorie/erfaringer. Vi ser på pårørende som en viktig ressurs for beboeren, samtidig som det er viktig å støtte og ivareta disse personene. Det er også viktig med et samarbeid/samhandling med oppdragsgiver, med tanke på at dette ofte er en midlertidig bosituasjon.

Til toppen av siden