Heldøgns omsorgsboliger

Heldøgns omsorgsboliger

Aleris har et landsdekkende tilbud med tilrettelagte bo- og omsorgstjenester for personer med komplekse bistandsbehov. Våre tjenestetilbud utgjør viktige supplement til offentlige tjenester, og tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov.

Våre botilbud består av bofellesskap, leilighetsbygg, enkeltstående leiligheter og institusjoner. Boligene holder god standard, og med beliggenhet og utforming som gir oss gode muligheter til å tilpasse botilbudene til beboernes behov, funksjonsnivå og alder. Boenhetene er fullt utstyrt, men beboerne har også mulighet til å møblere selv. Boenhetene er bemannet av personell med lang erfaring og høy kompetanse på målrettet miljøarbeid.

Aleris Ungplan & BOI legger vekt på kvalitet i alle ledd av tjenestene, og har over tid bygget opp et velfungerende ISO-sertifisert kvalitetssystem.

Våre tjenestetilbud utgjør viktige supplement til offentlige tjenester, og tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov.

Målgrupper

Våre målgrupper er personer med komplekse og sammensatte behov som følge av følgende problematikk:

  • demenslidelser
  • alvorlige og langvarige psykiske lidelser
  • psykisk utviklingshemning
  • rusmiddelmisbruk
  • adferdsavvik

Vi tilbyr døgnbemannede botiltak til alle landets kommuner. 

Til toppen av siden