Mer om BPA

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en måte å organisere praktisk bistand for deg som er funksjonshemmet og som trenger praktisk assistanse i hverdagen. Du selv er arbeidsleder for dine personlige assistenter som du velger og ansetter selv. Du bestemmer selv når og hvordan du ønsker å bruke assistentene Innenfor rammene av et BPA-vedtak fra kommunen med et gitt antall timer per uke. Med BPA skal du kunne leve et variert liv der du den ene uken bruker mange BPA-timer og den neste uken færre etter hva som passer deg. Målet med BPA er et aktivt, sosialt og mest mulig uavhengig liv. Personer med utviklingshemning og familier med barn med nedsatt funksjonsevne kan også få BPA. Brukerstyringen ivaretas da av andre personer på vegne av eller i samarbeid med brukeren.

Hvem er BPA-leverandør og arbeidsgiver?

Det er alltid den funksjonshemmede selv (eller en bistående) som er den daglige lederen for assistentene. Men det å være BPA-arbeidsgiver og leverandør, utføres enten av kommunen selv eller av en privat leverandør som kommunen har gjort en avtale med. Slike avtaler kan for eksempel være en tjenestekonsesjonsavtale, noe som betyr at kommunen kvalitetssikrer flere leverandører, og du med et BPA-vedtak kan deretter velge å benytte en av de BPA-leverandørene kommunen har avtale med. De fleste BPA-avtaler i Norge er basert på Norsk Standard om BPA 

Hvem organiserer BPA-ordningen

BPA ble lovfestet som en pliktbestemmelse for kommunene i år 2000. Alle kommuner i Norge skal derfor ha tilbud om BPA. BPA-tilbudet er hjemlet i ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen etter Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1. Dette ansvaret innebærer tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse etter § 3-8.  

Hvem får innvilget BPA

Du søker om BPA til helse- og sosialetaten eller tilsvarende i din kommune. Du kan få innvilget BPA uavhengig av alder, type funksjonsnedsettelse eller diagnose. Det er ingen definert nedre grense for bistandsbehov, men reglene sier at behovet ditt må være så omfattende eller av en slik art at BPA er det mest hensiktsmessige organiseringen av tjenestene. Kommunen vurderer assistansebehovet ditt og om du har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a. Deretter avgjør kommunen hvilke tjenester som skal tilbys, og om tjenestene skal gis som BPA innenfor helse- og omsorgstjenestelovens krav om forsvarlighet og nødvendige helse- og omsorgstjenester. Vurderingen skal legge stor vekt på dine behov og ønsker, og sees i forhold til hver kommunes ressurser og muligheter. Et BPA-vedtak angir rammen (timeantallet) for den bistanden som tildeles som BPA. 

Hva slags type praktisk bistand som kan dekkes av BPA-ordningen

BPA kan brukes til alle dagliglivets gjøremål. Alt i fra husvask til personlig hygiene, gjøre innkjøp, vaske klær, klippe plenen, måke snø, delta i kulturlivet, komme seg på jobb eller studier, dyrke hobbyer, reise på tur eller fylle sosiale roller som det å være god mor eller hyggelig nabo. BPA kan være en god løsning for barn, unge og voksne med psykiske diagnoser, yngre og eldre med funksjonsnedsettelser, familier med sammensatte bistandsbehov eller personer med rusproblemer. Så lenge det på plass finnes en som vil fylle rollen som daglig leder for assistentene er BPA ofte en glimrende løsning. BPA-brukere kan motta hjemmesykepleie i tillegg til BPA. Mange kombinasjonsløsninger er mulige. 

Hvor mye hjelp som er vanlig i BPA-ordningen

Noen har BPA 24 timer i døgnet, andre noen få timer i uken. Statistikken sier at en BPA-arbeidsleder fikk tildelt 32 timer i uken i gjennomsnitt i 2011. Halvparten av BPA-mottakere hadde mindre enn 22 timer per uke i snitt. 

Ta kontakt med oss!

Har du spørsmål om BPA-ordningen, er det bare å ta kontakt med oss. Det gjelder enten du ikke ennå har søkt om BPA, hvis du skal velge BPA-leverandør for første gang eller hvis du vurderer å bytte til Aleris fra kommunen eller en annen BPA-leverandør. Vi undersøker om din kommune har en tjenestekonsesjonsavtale eller annen avtale med Aleris. Hvis ikke, skal vi forsøke å inngå en BPA-avtale med din kommune. 

Aleris har tjenestekonsesjonsavtale om BPA med en rekke kommuner og vi har lang erfaring i å etablere gode BPA-ordninger som passer den enkelte kommunes ressurser og muligheter og samtidig dekker BPA-mottakerens behov.  Vi strekker oss langt for å finne en løsning som passer deg/din kommune.

Vår kontaktinformasjon er

bpa@aleris.no
Mobil: 974 80 800

BPA-møte

Hvis du ønsker, avtaler vi en tid som passer deg for et BPA-møte. Hensikten er å bli bedre kjent med deg og dine ønsker, behov og forventninger til BPA. Vi forteller mer om vårt BPA-tilbud og hva vi kan bistå deg med. Dette møtet er kostnadsfritt og uforpliktende.

Forslag til BPA-løsning

Hvis ønskelig utarbeider vi deretter sammen med deg et forslag til hvordan din BPA-ordning kan utformes, basert på det du har fortalt er viktig for deg. Vi bør blant annet drøfte: Hvor mange assistenter ønsker du? Når vil du at de skal jobbe? Hva vil du at de skal gjøre? Er det spesielle kvalifikasjoner du ser etter? Osv. osv. 

Du bestemmer

Til slutt er det selvsagt du som bestemmer. Vi kan hjelpe deg med å finne de rette assistentene, og hjelpe deg raskt i gang. Vi er opptatt av at du skal få det slik du ønsker. 

BPA-ordningen i praksis

Vi kan bistå deg med alt som gjelder din assistanseordning: 

  1. Annonsering, jobbintervju, utvelgelse.
  2. Timeplan (turnus) og vikarordning.
  3. Assistentopplæring.
  4. Kurs og opplæring slik du skal bli trygg i rollen som assistentenes daglige leder.
  5. Rådgivning og veiledning rundt alt som gjelder din BPA-ordning.
  6. Lønnsutbetalinger, feriepenger, sykelønn, forsikringer, pensjon og annen administrasjon rundt assistentene.

Vi håper å høre fra deg!

Til toppen av siden