Aktuelt

Rettighetsfesting av BPA

1. januar 2015 var en merkedag for alle som er opptatt av BPA. Da ble endelig BPA en rettighet. 

Regjeringen anslår at ca. 14.500 funksjonshemmede med stort assistansebehov nå kan kreve retten til BPA.

Slik er loven nå: 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

§ 2-1 d.Rett til brukerstyrt personlig assistanse

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.

Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.

Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Har du spørsmål om rettighetsfestingen og hva det betyr for deg? Ta kontakt med oss.

bpa@aleris.no 
Mobil: 974 80 800

Til toppen av siden