Om Aleris familiehjem og beredskapshjem

Vi er opptatt av at familiehjemmene våre skal være romslige, inkluderende og engasjerte. Vi verdsetter våre familiehjem sin egenart og er opptatt av matching ved plasseringer.


Våre familiehjem skal representere mest mulig naturlighet og normalitet med en god forankring i lokalmiljøet. Noen av familiehjemmene er bynære og andre befinner seg i landlige omgivelser.

Familien og barnet som er plassert i våre familiehjem følges tett opp av fagkonsulent med tilrettelegging og veiledning. Hvert familiehjem har en fast fagkonsulent. Fagkonsulentens viktigste oppgave er veiledning, tilrettelegging, støtte, men også den som har kontakt med oppdragsgivere og samarbeidspartnere, og koordinerer arbeidet rundt barnet. Veiledning skjer minimum hver 14 dag og ellers ved behov. Vi legger vekt på høy grad av tilgjengelighet og har 24 timers beredskapsordning ved kriser.

Familiehjemmene deltar i vår internundervisning. Det skal minimum være 20
timer med fagopplæring i året. Dette kalles fagsamlinger. Her tas det opp ulike tema,
og familiehjemmene møter andre hjem for erfaringsutveksling. Der det er mulig prøver vi å legge til rette for fellesveiledninger. Vi fokuserer på tre grunntanker i familiehjemsarbeidet: Traumebevisst omsorg, Trygg base og resiliens. Vi gjennomfører også et lengre introduksjonskurs, kalt Basiskurs, der hjemmene blir kjent med hvem vi er og måten vi jobber på.

Godkjenningsprosessen er basert på cirka 5 samtaler der vi blir godt kjent med hverandre. Vi tar opp temaer som egen oppvekst, oppdragelsesstil hva vi selv er sensitive for, og så videre. 

Til toppen av siden