Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og flyktninger (EM)

Aleris Omsorg Norge driver omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) under 15 år, på oppdrag fra staten.

Aleris Omsorg Norge oppretter og driver bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger (EM) under 18 år som bosettes, på oppdrag fra kommuner.

Vi tilbyr kommuner å etablere bofellesskap, hybel med tilsyn og familiehjem/fosterhjem, og sørger for god oppfølging for å ivareta barnets eller ungdommens behov. Tilbudet vårt gjelder i alle regioner.

Vårt miljøpersonale har både barnevernfaglig og flyktningfaglig kompetanse og legger til rette for integrering og selvstendiggjøring av den enslige mindreårige.

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år er plassert etter lov om barneverntjenester § 5 A.

Gruppen består av gutter og jenter under 15 år som kommer alene til Norge uten omsorgspersoner. Barna har ennå ikke fått avklart sin asylsøkerstatus og lever i usikkerhet med tanke på om de får lov til å bli i landet etter at de har fylt 18 år. Dette er unge mennesker som er usikker på sin framtid, og mange risikerer å bli sendt ut av landet til en livssituasjon uten faste holdepunkter. Barna har et stort behov for omsorg og struktur, og for informasjon og opplæring. Noen vil ha et behandlingsbehov ut fra tidligere opplevelser. 

Våre omsorgssentre ivaretar omsorgen for de enslige mindreårige asylsøkerne inntil bosetting eller retur. Målet er å skape trygghet og stabilitet i en uoversiktlig og uavklart situasjon.

Sentrale områder er tilhørighet, kontinuitet, språkopplæring, aktiviteter og skole. 

Omsorgssenteret skal:

  • Skape enn trygg omsorgsbase.
  • Gi omsorg preget av forutsigbarhet og varme.
  • Utøve traumeforståelse for bearbeiding av savn og vanskelige opplevelser.
  • Gi hjelp og veiledning til å tilpasse seg det norske samfunnet.
  • Gi grunnlag for en best mulig forberedelse for bosetting eller retur.

Aleris Omsorg Norge driver omsorgssenteravdelinger over hele landet. Organisasjonen har god kompetanse på arbeid med enslige mindreårige gjennom mangeårig rammeavtale med Bufdir.

Omsorgssentrene er godkjent av statlige godkjenningsmyndigheter.

Det inngås samarbeid med kommunene vi etablerer oss i. Vårt mål er å ha en åpen dialog og et godt samarbeid med kommunene. Det inviteres ofte til informasjonsmøter i forkant for å informere om driften og etablere kontakt med skole/ opplæring og helsetilbud. Det etableres videre samarbeid med klubber og foreninger slik at barna kan delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med andre barn.

Enslige mindreårige (EM)

Dette er barn under 18 år som har kommet alene til Norge og som etter asylsøknad har fått vedtak om opphold i Norge og bosetting i kommunen. Oppdragsgivere for denne gruppen er kommunal barneverntjeneste, og plasseringsgrunnlaget er som oftest § 4-4, 4. ledd. "Enslig mindreårige" har etter ankomst i Norge bodd i omsorgssenter eller asylmottak. Perioden fra ankomst Norge til bosetting i kommune kan ha vært lang.

Denne gruppen er forskjellig fra EMA ved at de har en avklart framtidig status hva opphold angår. Imidlertid har de i større utstrekning ettervirkninger av de traumer de har opplevd. I tillegg til behov for omsorg og struktur, kan de ha behandlingsbehov. Barna har ofte store forventninger til den situasjonen de kommer i når de bosettes i en kommune. De har et stort behov for struktur og oppfølging, for veiledning i daglige situasjoner, og for kunnskap om skole, arbeid og norsk kultur.

Aleris Omsorg Norge driver bofellesskap over hele landet og har god erfaring i arbeid med enslige mindreårige. I forhold til de barna som er hos oss, så er vi opptatt av at de skal gå på skole, ha positive fritidsaktiviteter og ellers oppleve å bo i et "ordinært" hjem, med trygge voksenpersoner som kan veilede dem til å få en best mulig start på deres nye liv i Norge. I tillegg så ønsker vi at de skal oppleve mest mulig normalitet, også i forhold til det å bo i et ordinært boligområde og naboskap. Dette innebærer også at de må innrette seg etter de normer og regler som følger med dette.

Barn ofre for menneskehandel

Aleris Omsorg Norge har tilrettelagte omsorgs- og beskyttelsestiltak for barn og unge som kan være ofre for menneskehandel.

Til denne målgruppa benytter vi spesielt egnede institusjoner og familiehjem, med personale som har kunnskaper om barnas behov, deres rettigheter og hjelpeapparatet rundt dem. Vi sørger for skoletilbud eller annen dagaktivitet.

For å trygge barna, hjelpe dem ut av situasjonen og gi dem informasjon, benytter vi bl.a egen samtalemetodikk og utstrakt bruk av tolk.

Mer informasjon

Aleris Omsorg Norge har lang og bred erfaring med forskjellige typer tiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Henvendelser og spørsmål om løsninger for denne målgruppa kan rettes til: 

Halvor Andresen 
Tlf: 995 31 951
E-post: halvor.andresen@aleris.no

Svein Arne Rosland
Direktør for Barnevern
Tlf: 906 60 120
E-post: svein.arne.rosland@aleris.no 

Nyttige linker på bufdir.no

Om enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

Plasser på omsorgssentre i regi av private leverandører

Dagens situasjon

Mediedekning av EMA og Aleris

Aleris' omsorgssentre og enslige mindreårige asylsøkere har vært i mediene flere ganger. Under finner du et utvalg (NB noen linker krever innlogging).

2016

27. juli: Adressa.no - Aktiviserer unge flyktninger
14. juli: Adressa.no - Merhawi (14) flyktet over Middelhavet - drømmer om å bli fotballspiller 
20. mai: Fædrelandsvennen side 20 - Barna som flykter alene
12. februar: Fanaposten side 2-3 - Prøver å skape trygghet for flyktningbarn
20. januar: Klassekampen side 8-9 - Søker norsk familie
12. januar: NRK Møre og Romsdal - Bufetat trenger fosterhjem til enslige mindreårige asylsøkere
11. januar: NRK Dagsrevyen - 900 enslige asylsøkere under 15 år venter på å bli bosatt i en kommune
11. januar: Lindesnes avis - Betaler for skolestilling
8. januar: Altaposten - Syriske Jakob er en av gutta

2015

27. desember: Adresseavisen - Reza ønsker seg et hjem
16. desember: Rakkestad avis - Vil gi omsorgssenteret lokal forankring
15. oktober: Aftenposten - Departementet åpner for at enslige asylbarn under 15 kan dele soverom
25. september: Rakkestad Avis - Sammen om å være alene i Norge

Til toppen av siden