Barnevern

Aleris har levert tjenester til det offentlige på barnevernsområdet siden 1991, i form av bofellesskap/ institusjoner, og også familiehjem/fosterhjem og ulike hjelpetiltak.

Helt fra starten av har vi lagt vekt på fleksible omsorgsløsninger tilpasset hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom.

Omsorg er en grunnforutsetning for å skape trygghet og tillit i arbeidet med ungdommene, det innbefatter bl.a trygge forutsigbare voksne, struktur, aldersadekvate grenser, realistiske forventninger og utviklingsmuligheter.

Aleris er opptatt av å anerkjenne og forsterke de positive og konstruktive kreftene hos ungdommene. Vi hjelper dem til å finne frem til sine ønsker og ressurser, slik at de kan realisere sine drømmer og være i stand til å møte hverdagens utfordringer på veien til å bli selvstendige og klare seg selv innenfor rammene av samfunnet.

Gjennom nettverksarbeid og systemisk tilnærming betrakter vi ungdommen, familien, skolen og andre samarbeidspartnere som aktører med gjensidig påvirkningskraft, og hvor det er viktig å arbeide med hele systemet for å skape bevegelse og endring.

I våre institusjoner arbeider miljøpersonalet i faste team og i medleverturnus, eller langturnus. Dette gir en langt bedre kontinuitet for ungdommene enn ved vanlig turnus, og personalet får bedre anledning til relasjonsbygging med ungdommene og til å følge opp prosesser og avtaler i det daglige arbeidet.

Som et verktøy for å hjelpe oss til stadig å forbedre våre tjenester, gjennomfører vi jevnlig målinger av tilfredsheten til våre brukere og oppdragsgivere.

For henvendelser om inntak og andre spørsmål: 

Svein Arne Rosland 
Tlf: 906 60 120 
E-post: svein.arne.rosland@aleris.no 


Til toppen av siden