Pasientsikkerhet i Aleris Helse

Aleris Helse har utviklet et omfattende kvalitetssystem som skal sørge for høy grad av pasientsikkerhet og behandling av beste kvalitet.

Vi legger stor vekt på å tilby utredning og behandling i henhold til den til enhver tid beste medisinske praksis og internasjonale kunnskap. 

Kvalitetssystemet skal også sikre at vi etterlever det omfattende regelverket som omhandler sykehusdrift og radiologisk virksomhet. Vi har derfor bygget opp et dynamisk ISO sertifisert kvalitetssystem for hele vår virksomhet (ISO 9001 og ISO-miljø 14001), samt at vi har implementert risikostyring som en del av vårt styringssystem. I tillegg gjennomfører vi regelmessig internrevisjoner.

Aleris Helse har en fast ansatt kvalitetsansvarlig overlege, som har det overordnede medisinske ansvaret for vårt kvalitetssystem. Vi evaluerer våre resultater og tilbakemeldinger fra våre pasienter, og vi registrerer og overvåker eventuelle avvik og komplikasjoner, der vi har en kontinuerlig vurdering av eventuelle tiltak i henhold til funn.

Vår nasjonale organisering av kvalitetssystemet med overvåkning av resultater gir oss en unik mulighet til kontinuerlig å overvåke resultatene av driften mellom de forskjellige sykehus i Norge og igangsette eventuelle tiltak. Vi rapporterer både økonomiske tall og en rekke kvalitetsparametere hver måned til konsernledelsen i Sverige, som kontinuerlig benchmarker alle sykehus etter disse kvalitetsparametrene.

Pasientsikkerhetspolicy i Aleris

1) Pasientsikkerhet er en viktig del av all virksomhet i Aleris Helse.
2) Vi benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder
3) Alt medisinskteknisk utstyr benyttes etter dokumenterte rutiner for introduksjon, opplæring og bruk og kontrolleres jevnlig ved ekstern revisjon
4) Hver enkelt ansatt har et særskilt ansvar for å rapportere avvik, gi forslag til forbedringer, og følge nye rutiner.
5) Sikker behandling forutsetter også at vi i Aleris etterlever våre verdier:
 - Omtenksomme - Profesjonelle - Engasjerte - Nytenkende

Korrespondanse med helse-og personopplysninger

Aleris fraråder pasienter å sende helse- og personopplysninger via e-post og anbefaler heller å benytte våre automatiserte digitale løsninger eller å ta kontakt via telefon.

Trygg kirurgi

 Ved våre sykehus jobber vi etter prinsippene for  "Trygg kirurgi". "Trygg kirurgi" er en sjekkliste, som brukes som et hjelpemiddel for å forebygge avvik fra rutiner og prosedyrer ved alle våre operasjoner.

Anestesi

I Aleris Helse følger vi "Norsk standard for anestesi".

Medisinsk teknisk utstyr og prosedyrer

I Aleris legger vi stor vekt på å ha høy kvalitet på alt medisinsk teknisk utstyr og faglige prosedyrer innen diagnostikk og behandling. Utstyr fornyes kontinuerlig i samarbeid med medisinsk ansvarlige leger innen hvert fagfelt, og prosedyrene gjennomgås og evalueres regelmessig. Alt vårt medisinsk tekniske utstyr blir servicekontrollert jevnlig. 

Varslingsrutine – "whistleblowing" i Aleris

I Aleris har vi utarbeidet en varslingsrutine for alle enheter, et såkalt "Whistleblowersystem". Whistleblower er en kanal for våre medarbeidere til å si i fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Aleris har valgt å la en helt uavhengig, ekstern part (Ethos International) ta seg av varslingene og ansatte kan selvsagt varsle anonymt.

Håndtering av avvik og komplikasjoner

Alt personell i Aleris er pålagt å melde inn avvik og komplikasjoner. Avvik kartlegges også gjennom våre systematiske internrevisjoner. Kvalitetsansvarlig overlege er ansvarlig for å føre statistikk over avvik og komplikasjoner, infeksjoner, re-operasjoner og behov for annen medisinsk behandling etter inngrep. Denne statistikken gjennomgås med alle ledere hvert kvartal. Systemfeil avdekkes og drøftes, prosedyrer oppdateres for å unngå gjentagelse, og  handlingsplaner utarbeides. Ved alvorlige tilfeller følges rutiner for melding av hendelsen til aktuelle offentlige myndigheter, og eventuelle tiltak iverksettes umiddelbart.

Tilgjengelighet for pasienten

Behandlende kirurg har ansvar for tilgjengelighet etter operasjon og pasientene får med seg legens mobilnummer ved utskrivning med beskjed om at de skal ringe dersom noe uventet inntreffer, eller har spørsmål som må avklares. Pasientene får også kontaktinformasjon til sykehuset og alle blir oppringt dagen etter utskrivning/kirurgi, slik at eventuelle avvikende forløp avdekkes tidlig.

Måling av pasienttilfredshet i Aleris

Aleris Helse gjennomfører kontinuerlig pasienttilfredshetsundersøkelser fra alle kirurgiske pasienter innenfor våre fagområder. Dette i motsetning til sykehus som gjør periodiske målinger. Alle behandlede pasienter mottar spørreskjema etter operasjon, og et nytt skjema ett år etter operasjon. Dataene ett år etter operasjon gir oss blant annet en pekepinn på i hvilken grad inngrepet hos oss bidrar til å redusere omfanget av sykemeldinger blant våre pasienter. 

Vi gjennomfører disse undersøkelsene ved alle våre sykehus og kan derfor også benchmarke våre sykehus opp mot hverandre og identifisere faktorer som kan bidra til bedre resultater på ett sykehus i forhold til andre.

Dataene kan splittes både ned på det enkelte sykehus, det enkelte medisinske fagområde og pr kirurg/lege.  Pasientansvarlig lege kan således få tilbakemelding fra sine pasienter, og både legen og kvalitetsutvalget kan følge disse dataene over tid. Kvalitetsutvalget evaluerer disse dataene jevnlig og en eventuell lav score og/eller negativ trend følges opp i forhold til den enkelte lege/avdeling.

Utdrag fra resultatene etter kirurgi for hele 2015, sum alle sykehus:
Tabellen viser de som har svart 5 eller 6 på en skal fra 1-6:

*) Tabellen viser de som har svart 5 eller 6 på en skal fra 1-6:                            

 

Resultat

Måltall

Service på telefon

93%

90%

Service i resepsjon

93%

90%

Legens faglige kompetanse

97%

90%

Legens kommunikasjonsevne

94%

90%

Personalets serviceinnstilling

97%

90%

Muntlig informasjon

92%

90%

Skriftlig informasjon

94%

90%

Samlet inntrykk av Aleris

96%

95%

Vil anbefale Aleris til andre

99%

95%

Utdrag fra resultatene ett år etter kirurgi, hele 2015, sum alle sykehus:

Sykemeldt før operasjon pga den aktuelle lidelsen

26 %

Sykemeldt ett år etter operasjon pga den samme lidelsen

5%

Utdrag fra resultatene fra undersøkelse om konsultasjon/poliklinikk for 2015. Undersøkelsen gjennomføre 2 uker i juni og 2 uker i desember:Tabellen viser de som har svart 5 eller 6 på en skal fra 1-6:

*) Tabellen viser de som har svart 5 eller 6 på en skal fra 1-6:

  Resultat

Måltall

Ventetid på telefon

93%

90%

Service på telefon

97%

90%

Ventetid i resepsjon

96%

90%

Service i resepsjon

96%

90%

Ventetid før du kom inn til legen

91%

90%

Informasjon hvis legen var forsinket

85%

90%

Legens medisinskfaglige behandling

98%

90%

Legens kommunikasjonsevner

98%

90%

Samlet inntrykk av Aleris

98%

95%

Vil anbefale Aleris til andre

 

99%

 

95%

 

I tillegg til våre fortløpende skriftlige pasientundersøkelser lanserte vi for et år siden konseptet "Happy or not" ved alle Aleris sykehus i Norge, Sverige og Danmark:

Monitorene står plassert ved utgangen av de forskjellige avdelingene for å gi oss et "øyeblikksbilde" av hvor tilfredse pasientene har vært med besøket hos oss. På den måten kan vi supplere en kontinuerlig overvåkning av pasienttilfredshet, og sammenligne sykehusene både  i Norge og resten av Skandinavia.

Oversikt over saker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og til Kunnskapssenteret siste 3 år:

År

Antall saker
meldt
til NPE

Antall saker som har fått medhold i NPE

Antall saker meldt til Kunnskaps- senteret

2015

81

  9

1

2014

50

14

0

2013

46

17

1

Til toppen av siden