Intervju med Finn Skårderud: Sammen er vi gode

Med 30 års erfaring har Finn Skårderud en formening om hva som er god hjelp og hva som fungerer i behandling av spiseforstyrrelser. Han tror Aleris-Villa SULT-samarbeidet vil gi viktig kompetanseutvikling om temaet ikke bare i barnevernet i Norge, men også utenfor landets grenser.

 

Hvorfor er det viktig å styrke kunnskapene om spiseforstyrrelser og liknende problematikk i barnevernet?

- Det er åpenbare gjensidige interesser: en del barn og unge faller mellom to stoler. mange av belastningene som barn i barnevernet har opplevd, er også kjente risikofaktorer for å utvikle spiseproblemer. likevel er det lite spesialiserte tilbud i barnevernet i dag. barn i barnevernet har gjerne også mindre ressurser rundt seg til å ta tak i slike problemer selv. med så alvorlige lidelser som spiseforstyrrelser er det viktig å lage et skreddersydd tilbud også for denne gruppen. positiv respons fra flere kanter tyder på at det å skape kompetansemiljøer på tvers av fagfeltene er et etterlengtet initiativ.

Hva kan aleris lære av samarbeidet med Villa SULT?

- I første omgang handler samarbeidet om kunnskapsutvikling gjennom undervisning og veiledning til barnevernsansatte i aleris. aleris er en faglig anerkjent, stor aktør innenfor barnevern og med fagressurser over hele landet. med spesialisert veiledning og kompetanse kan de barnevernsansatte få bedre kunnskap og verktøy til å kjenne igjen faktorer som de i dag ser, men kanskje ikke vet nok om til å relatere til spiseproblemer.

Hva kan Villa SULT lære av samarbeidet med Aleris?

- Vi vil få verdifull kunnskap om barnevernspopulasjonen og tilgang til grupper vi i samme grad ikke har i dag. spiseforstyrrelser i barnevernet er delvis et nytt kunnskapsfelt for oss, og et felt som er relativt dårlig utviklet: dagens behandlingsapparat er i stor grad kunnskapsmessig basert på ungdom som ikke er i barnevernet. mange barn i barnevernet kan ha tilleggsproblematikk, traumer og komplekse utfordringer som det er nødvendig å ta høyde for i behandlingen. de som jobber medleverturnus i barnevernsinstitusjoner, lever tett innpå ungdom over tid og sitter på verdifull kunnskap om ungdommene og hva de står i.

Hva skal konkret komme ut av samarbeidet?

- Samarbeidet vil gi resultater i form av gode kliniske tilbud, dokumentutvikling og skriftlige veiledere. målet er at kompetanseutviklingen skal komme til nytte også for det offentlige tjenesteapparatet og også internasjonalt. på lengre sikt ser vi for oss å få til en type døgnbasert behandlingstilbud med utgangspunkt i aleris’ erfaring fra heldøgns botilbud – men som er åpent for alle. noe slikt eksisterer ikke her til lands i dag. så samarbeidet vårt går både på eksisterende kunnskap, men er også starten på noe nytt.

Hvordan forener man to ulike faglige tilnærminger som miljøterapi og psykiatri?

- Jeg tror det er viktig å erkjenne at gode behandlings- og omsorgstilbud består av en rekke profesjoner som bidrar til helheten. jeg mener også miljøterapi kan sees på som den mest avanserte formen for psykoterapi: det involverer mange personer, situasjoner, samtaler og rom – samtaler og samvær, hele døgnet. men det må være godt organisert og ha faglig bevissthet for å fungere. miljøterapi på sitt beste er utrolig bra. når samspillet mellom de ansatte er bra og arbeidsmiljøet er godt, kommer det også ungdommene til gode. noe av grunntanken med villa sult er å skape en lav terskel for behandling og en bred tilnærming til hva som kan gi helseeffekt. dette passer også godt med miljøterapi som integreres i daglige aktiviteter og situasjoner. derfor tror jeg vi sammen blir veldig gode på dette. 

 

Intervjuet står også på trykk i Aleris-magasinet 01-2017

Foto: Trond Isaksen

Til toppen av siden