ISO-sertifisering innen kvalitet og miljø

I Aleris måler og sikrer vi vår kvalitet systematisk. Vi har kvalitets-undersøkelser og kvalitetssystemer som er nøyaktig tilpasset hver av våre virksomhetsområder. Alle våre virksomheter er også ISO-sertifisert etter kvalitetsstandarden 9001. Vår sykehusvirksomhet er miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden. Våre prosesser er risikovurdert og tilpasset slik at ytre miljø påvirkes i minst mulig grad. Våre miljømål gjennomgås årlig med den øverste ledelsen. Aleris har fokus på kontinuerlig forbedring av sine miljøprestasjoner.

Pasient-, beboer- og brukerundersøkelser

Gjennom systematiske pasient- og brukerundersøkelser, samt internkontroll av egne rutiner søker vi hele tiden å bli bedre. Dette gir oss også mulighet til å tidlig avdekke forhold der vi må forbedre oss og områder vi trenger å rette særlig oppmerksomhet mot.

ISO-sertifisert kvalitets- og ledelsessystem

Alle våre virksomheter er ISO-sertifisert etter kvalitetsstandarden 9001 og miljøstandarden 14001. Dette er internasjonale standarder som stiller krav til et organisert kvalitets- og miljøledelsessystem, og innebærer at vi blant annet:

 • har tydelig involvering av vår øverste ledelse, ledet av administrerende direktør
 • gjennomfører risiko- og mulighetsvurderinger av prosesser og ledelsessystem
 • tydelig beskriver våre arbeidsmetoder og rutiner
 • kontrollerer og opprettholder prosesser, slik at de samsvarer med myndighetskrav
 • oppdaterer og holder vårt kvalitetssystem levende
 • gjennomfører kundeundersøkelser til pasienter/beboere og oppdragsgivere
 • registrerer og rapporterer oppståtte avvik og iverksetter tiltak
 • har opplærings- og utviklingsprogram for våre medarbeidere
 • gjennomfører regelmessige interne revisjoner
 • har regelmessige eksterne revisjoner av våre virksomheter
 • regelmessig avstemmer vår virksomhet med oppdragsgiveren
 • stiller kvalitets- og miljøkrav til våre leverandører
 • foretar miljøvennlige innkjøp
 • kildesorterer for å redusere miljøskadelig avfall

Akkreditering av og utstedelse av sertifikater er utført av Intertek.

Kvalitets- og miljøstyringshåndboken Helse og Røntgen

Til toppen av siden