Nye treningsmetoder som gjør eldre sterkere og får dem ut av isolasjon

Allerede i 30-årsalderen begynner vi mennesker å miste muskelmasse. Dette fortsetter gjennom resten av livet, og for mange blir det et stort problem som fører til isolasjon og sykdom når de blir eldre. Hvordan kan vi få eldre mennesker til å trene, og hva er et riktig kosthold? Det er problemstillingen i doktorgradsarbeidet til ernæringsfysiolog Åsa von Berens i Aleris i Stockholm.

Sarkopeni er den medisinske betegnelsen på aldersrelatert tap av muskelmasse og styrke. Tap av styrke og muskler betraktes gjerne som en naturlig del av aldringsprosessen, noe det også er.

- Samtidig er det viktig å være klar over at sarkopeni har mange negative effekter. Den eldre risikerer å miste sosial kontakt og pådra seg følgesykdommer, samtidig som risikoen for fall øker. Til sammen betyr dette redusert livskvalitet og omfattende kostnader for samfunnet i form av pårørende som må tre støttende til, økt behov for hjemmetjeneste og flere sykehusopphold. Derfor er forebyggende arbeid utrolig viktig, forteller doktorgradskandidat og ernæringsfysiolog Åsa von Berens i Aleris Rehab i Stockholm.

Riktig trening forsinker tapet av muskelmasse

Selv om sarkopeni er en del av aldringsprosessen, viser forskning at forløpet kan forsinkes og forebygges gjennom trening, først og fremst styrketrening, samt gjennom inntak av proteinrike kosttillegg. Fremdeles mangler det mye kunnskap, blant annet om hvor effektiv treningen er, hvilke typer kosttillegg eller spesielle næringsstoffer som har effekt og hvordan man best motiverer eldre som lider av sarkopeni, til forebyggende trening. For å øke kunnskapen rundt disse spørsmålene kom studien VIVE-2 (Vitality, Independence and Vigor in the Elderly 2) i stand, der blant annet universitetet i Uppsala, Tuft University i Boston og Karolinska institutet er drivende krefter. Studien følger 150 eldre fra Boston og Stockholm gjennom seks måneder. Alle som ble valgt ut til å delta, var over 70 år og inaktive.

- Gjennomsnittsalderen var 77 år, og det dreide seg om personer med risiko for nedsatt funksjonsevne med derav følgende begrenset mobilitet og i enkelte tilfeller redusert livskvalitet, forteller Åsa von Berens. Hennes doktorgradsarbeid inngår i VIVE-2-studien og har mottatt 134 000 kroner i støtte fra Aleris forskningsog utviklingsfond.

De eldre i studien ble fordelt på to grupper. Begge gruppene fikk tilpasset styrketrening tre ganger i uken under ledelse av fysioterapeuter fra Aleris i Sverige. Den ene gruppen fikk også en drikk tilsatt protein og D-vitamin, mens den andre gruppen ikke fikk næringsdrikk og dermed fungerte som kontrollgruppe. Det er en kjent sak at protein er en forutsetning for å bygge muskler. Derimot finnes det studier som peker i forskjellige retninger når det gjelder hvilket D-vitaminnivå som er optimalt for musklene. Formålet med studien var å måle hvilken effekt trening kombinert med den aktuelle næringsdrikken hadde på livssituasjon og ernæringsstatus, men også å vurdere om metoden kan benyttes forebyggende innen førstelinjetjenesten og eldreomsorgen.

De eldre ble mer aktive

- I dag kan man ikke si at det forebyggende arbeidet fungerer særlig bra. Den forebyggende innsatsen overfor denne gruppen av eldre burde vært betydelig større. Man kan naturligvis hevde at mange i dag har anledning til å oppsøke et treningsstudio og til og med få en personlig trener hvis de har råd til det. Men det er viktig å være klar over at dette dreier seg om eldre som ikke har vært fysisk aktive over lengre tid. Da blir terskelen veldig høy, og det er derfor behov for et mer strukturert forebyggende arbeid som omfatter både trening og kosthold, sier Åsa von Berens.

Den primære utfallsvariabelen i studien, altså verdien som benyttes for å måle forskjellene mellom de to gruppene, er hvor lang tid det tar for de eldre å gå 400 meter. Forskerne har også intervjuet de eldre for å danne seg et bilde av hvordan deres hverdag og livskvalitet har blitt påvirket av at de har begynt å trene. Dessverre er det for tidlig å trekke noen konklusjoner av studien, ettersom de innsamlede dataene (per juni 2015) nå er under analysering.

- Selv om vi ennå ikke kan si noe sikkert, er det tydelig at trening i grupper er en sosial aktivitet som gjør at de eldre kommer seg ut og blir mer aktive. Uansett effekten av næringsdrikken er dette et tiltak som har stor betydning for de eldre, sier Åsa von Berens.

Fakta:

Problemstilling
Primær: Effekten av ernæring og fysisk trening – intervensjonsstudie blant eldre.
Sekundær: Hvordan får vi eldre til å opprettholde styrke, slik at de får et bedre liv og kostnadene for samfunnet blir lavere?

Ansvarlig Åsa von Berens, ernæringsfysiolog i Aleris, tar doktorgrad ved Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; klinisk nutrition och metabolism, Uppsala universitet. 

Finansiering/prosjektform Doktorgradsarbeid som støttes av Aleris Forsknings- og Utviklingsfond. En del av VIVE-2 (Vitality, Independence and Vigor in the Elderly 2), en studie som drives av blant andre universitetet i Uppsala, Tuft University i Boston og Karolinska institutet.

Til toppen av siden