Preoperativ risikovurdering

Risikoene knyttet til alle operasjoner varierer naturligvis med hver enkelt pasient, og ansvarlig lege foretar en grundig risikoanalyse før behandlingen kan gjennomføres. Med midler fra vårt forsknings- og utviklingsfond driver Senior Business Controller i Aleris-Hamlet i København, Kristina Nansen, et prosjekt som har til formål å utvikle et nytt strategisk verktøy som hjelper legen til også å inkludere de økonomiske risikoene i analysen.

Før hver operasjon må ansvarlig lege foreta en grundig risikoanalyse av inngrepet. Den preoperative risikovurderingen omfatter flere parametere, blant annet pasientens psyke, kroppsvekt, kroniske sykdommer og medisinbruk. Legen vurderer også faktorer som sannsynligheten for at inngrepet får ønsket effekt, pasientens opplevelse av inngrepet og eventuelle bivirkninger eller komplikasjoner som følge av inngrepet.

Risikoene varierer naturligvis fra pasient til pasient og er helt individuelle. I Danmark, der Kristina jobber og driver prosjektet, er det derfor lovbestemt at alle privatpraktiserende sykehus skal ha en pasientskadeforsikring. Eventuelle erstatningskrav for feilbehandling som er gitt utenfor det offentlige helsevesenet, er alltid det private sykehusets ansvar. 

Slike erstatningskrav gjør at legen må ta med et bredere perspektiv i risikovurderingen, nemlig forretningsperspektivet. Flere økonomiske risikoparametere må tas med i betraktningen, for eksempel klager fra pasienter, tidligere rettssaker og skadeerstatninger. 

Med midler fra Aleris’ forsknings- og utviklingsfond driver Senior Business Controller i Aleris-Hamlet København, Kristina Nansen, et prosjekt som har som mål å utvikle et verktøy som kan gjøre det enklere for legene å foreta risikovurderinger ut fra disse hensynene.

Kristinas prosjekt er meget komplisert, ettersom det i dag finnes 2500 ulike behandlingskoder fordelt over alle spesialistbehandlingene som Aleris-Hamlet tilbyr. Ettersom risikoene knyttet til hver behandling er individuelle, krever prosjektet svært inngående detaljkunnskap om hver enkelt behandling og et omfattende tverrfaglig samarbeid ved sykehuset.

- Målet med prosjektet er å utvikle et nytt verktøy som både samler de strategisk medisinske og forretningsorienterte parameterne og knytter sammen risiko og økonomi, slik at legene får et bedre beslutningsgrunnlag før hver behandling, forteller Kristina. På den måten kan legene handle ut fra det totale risikobildet de danner seg.

Det nye analyseverktøyet skal 

  • inneholde en beskyttelse mot risiko for samtlige behandlingskoder i Aleris-Hamlet
  • tilby en bred og godt dokumentert parameter for risikovurderingen
  • knytte eventuelle behandlingsrisikoer sammen med det økonomiske resultatet for hver behandling

- Ettersom omfanget av prosjektet er så stort og spesialhelsetjenesten omfatter så mange forskjellige behandlinger, har vi valgt å starte et pilotprosjekt innenfor "Fot/ankel", forklarer Kristina.

- Målet har hele tiden vært å utvikle et verktøy som kan støtte legen og tilby en ekstra parameter i risikovurderingen. Men etter hvert som prosjektet har rullet og gått, har vi kunnet trekke flere andre og interessante konklusjoner som kan også kan brukes strategisk i virksomheten. Noen av dem er valgt spesielt ut for å drives videre i prosjektarbeidet. Bare ved Aleris-Hamlet-sykehuset ble det gjennomført 300 ulike behandlinger siste halvår. For å gjøre alt mer oversiktlig for et analytisk formål har Kristina og prosjektgruppen hennes samarbeidet med både leger og sykepleiere om å dele de 300 kodene inn i ensartede grupper med forholdsvis like trekk. Det resulterte i ni grupper som nå er analysert. Gjennom en analyse av pasientklager og nivåer på tilkjente skadeerstatninger har Kristina og kollegene hennes kartlagt den økonomiske risikoen knyttet til hvert enkelt inngrep. Samtidig har prosjektgruppen sett nærmere på materialbruk, ressursbehov, personalkostnader med mer. Tallene er hentet direkte fra Aleris’ eget støttesystem, og omsetning, antall behandlinger, reservert tid i operasjonssaler og så videre er derfor angitt i nøyaktige tall.

Prosjektgruppens analyse omfatter altså tre parametere: Omsetning, inntjening (ebita) og økonomisk risiko. Det er meget viktig å ha god kjennskap til alle tre for å kunne reagere raskt og presist, og utføre en korrekt behandling. 

Ved å illustrere parameterne i en tredimensjonal figur, der x-aksen viser inntjening, y-aksen risiko og størrelsen på boblene viser omsetning, får man en bedre og mer nøyaktig oversikt over fordelingen av de ulke behandlingene. 

- Her kan vi se hvilke behandlinger som er lønnsomme for oss og hvilke som innebærer høyere kostnader, sier Kristina. Vi kan stille oss spørsmål av typen: Er det noen av disse områdene vi bør satse mer på, og er det noen vi bør velge bort? Er det noen behandlinger vi kan miste hvis vi velger bort andre? Og så videre. 

- På lang sikt vil vi kunne illustrere alle spesialistområdene innen Aleris-Hamlet og fordype oss i mer ensartede grupper og aspekter ved behandlingene.

Neste steg i Kristinas og prosjektgruppens arbeid er å inkludere flere behandlinger i analysen, slik at de kan danne seg et klarere bilde av helheten og flere sider ved Aleris’ virksomhet.

FAKTA 

Problemstilling:  Strategisk indikasjonsstilling

Ansvarlig: Kristina Lundtoft Nansen, Senior Business Controller

Finansiering/prosjektform: Aleris’ forsknings- og utviklingsfond

Til toppen av siden