Artroskopisk rotatatorcuff sutur

Artroskopisk kirurgi ved sutur av rotatorcuff-skader har vært brukt ved Aleris Helse siden 2005. Formålet med denne studien var å gjennomføre en etterundersøkelse ved hjelp av et validert forskningsverktøy.

Skulderplager er svært vanlig, og en stor del av disse plagene skyldes skader på muskelmansjetten i skulderen. Dette er en mansjett som består av fem muskler. Disse musklene har som hovedoppgave å holde leddhodet på plass under bevegelser mens de store ytre musklene skaper selve bevegelsen. Ved skader på en eller flere av disse musklene bør man overveie operasjon for å fjerne smerter og gjenopprette funksjon.

Dr Hovind har operert denne type skader med moderne teknikker i en årrekke, og i denne studien har han, sammen med dr. med. Kristian Bjørgul, undersøkt hvordan det gikk med pasienter som ble operert mellom 2005 og 2012. Forskningsarbeidet ble presentert ved Norsk Ortopedisk Forenings Høstmøte og Norsk Idrettsmedisinsk Forenings Kongress, begge i 2014.

Sammendrag: Artroskopisk rotatatorcuff sutur ved Aleris Helse

Forfattere: dr. Harald Hovind og dr.med. Kristian Bjørgul

Artroskopisk kirurgi ved sutur av rotatorcuff skader har vært brukt ved Aleris Helse siden 2005. Formålet med denne studien var å gjennomføre en etterundersøkelse ved hjelp av et validert forskningsverktøy.

Materiale og metode

I perioden 2005 – 2012 ble det utført 467 artroskopiske rotatorcuff suturer (HH). Rupturene er klassifisert i henhold til Southern California Orthopedic Institute Rotator Cuff Classification System (SCOIRCCS). I 2013 ble alle pasientene tilskrevet med forespørsel om å fylle ut Western Ontario Rotator Cuff Index (WORC). Det ble samtidig foretatt en journalgjennomgang for registrering av demografiske og perioperative data.

Resultater

Det ble utført 467 operasjoner på 458 pasienter, hvorav 316 på høyre skulder og 301 på menn. Gjennomsnittlig BMI var 26,6 (18-45). Gradene av cuffskade var 62 operasjoner i C1, 179 var C2, 151 var C3 og 27 var C4, mens en skade var en totalruptur. Det ble utført tilleggsprosedyrer ved 419 av inngrepene. Hyppigst var acromionreseksjon (329) og kombinert acromion og claviculareseksjon (74). 368 pasienter besvarte spørreskjemaet, så 99 inngrep er tapt for oppfølging. WORC var totalt 83,6, mens underscorene var: fysisk funksjon: 84,3; sport og fritid 80,4; arbeid 78,6; ADL 87,4 og psykisk funksjon 87,9. Multippel lineær regresjonsanalyse avslørte at økende alder signifikant bidro til øket WORC total, mens bruk av tobakk og stor cuffskade.

Diskusjon

Det kan virke som om disse resultatene svarer til det som er funnet i andre studier. Studiens styrke er at den omfatter et stort antall inngrep utført av en enkelt kirurg ved én institusjon. Svakheten ved studien omfatter framfor alt mangelen på baselineverdier for WORC, samt mangel på data både på grunn av loss to follow-up og manglende data i journaler. Ikke desto mindre mener vi at den gir et riktig bilde av de resultatene man kan oppnå som kirurg med stort volum.

Til toppen av siden