Registerstudie bryst

Formål 

Aleris Helse har bygget opp et tverrfaglig team for utredning av brystkreft, og den brystdiagnostiske enheten er organisert innunder vårt Kreftsenter. Det er bygget opp et bredt tilbud fra enklere mammografi-kontrollundersøkelser, fulle kliniske utredninger med biopsi, MR-undersøkelser på avansert brystkreft og screening på genetisk risikopasienter, og vi gjør som en av få institusjoner i landet MR-veiledet biopsi. Aleris Helse gjør et stort antall utredninger for offentlige sykehus og har en god samhandling med disse sykehusene. Noen pasienter blir utredet privat. Med så betydelig tildelt oppgave på vegne av det offentlig innenfor alle utredningskategorier mener vi å ha et ansvar å føre et kvalitetsregister over de utredningene som gjøres hos oss.

Formålet med kvalitetsregistreringen er å registrere omfanget av kreft, krefttype og utbredelsen av kreft (staging) i forhold til hvor pasienten henvises fra, hvem som gjennomfører utredningen hos oss, og å fange opp endringer over tid. Dette er registreringer som ikke i sin helhet vil fanges opp av Kreftregisteret. Kvalitetsregisteret skal også ha til hensikt å gi fortløpende tilbakemelding til de som undersøker pasienter, beskriver undersøkelser og gjennomfører pasientrettede prosedyrer. En slik tilbakemelding skal bidra til både dokumentasjon av korrekt utført prosedyre og til læring for å bli flinkere. Det opprettes et kvalitetsregister med undersøkelser siden oppstart 1. mars 2012 og det vil føres fortløpende på alle undersøkelser som gjøres.

Metode

Det vil først og fremst bli registrert pasienter som er henvist for biopsitaking, slik at det foreligger en konkret kontroll i forhold til de funn som gjøres. Enkelte pasienter som er henvist til kontrollundersøkelser etter gjennomført behandling eller som er til MR-screening pga. genetisk risiko, vil konverteres til å bli biopsert pga. suspekt funn og dermed også registrert. Henvisningsgrunnlaget (symptomer og kliniske funn), bildediagnostiske funn og biopsisvar registreres. Av bildediagnostiske undersøkelser er det mammografi, ultralyd, MR og PET. Spesielt følger vi nøye med på MR-undersøkelsene (MR-score BI RADS), da vi gjør et forholdsvis høyt antall undersøkelser, og er en av få som gjør MR-veiledet biopsi. Det er viktig at disse følges opp tett for å sikre best mulig kvalitet på gjennomførte undersøkelser og prosedyrer. Evt. vurderinger av tverrfaglig team skal også registreres.

Til toppen av siden