Korrekt behandling mot hypotermi etter operasjon

Ved hjelp av midler fra Aleris’ forsknings- og utviklingsfond pågår det en kvalitetsstudie vedrørende hypotermi etter operasjon ved Aleris Solsiden i Trondheim. Stig Sverre Tyvold, spesialist i anestesiologi, forteller om prosjektet.

Hva er hypotermi?

Med hypotermi menes et fall i kroppstemperatur til under 36 grader. Når vi er våkne, er musklene i aktivitet og vi har en varmereguleringsmekanisme som regulerer temperaturen til rundt 37 grader. Ved neddoping, anestesi/narkose, opphører denne feedback-mekanismen å fungere. Vi merker ikke at vi blir avkjølt, og blodet omdistribueres fra de indre organene til huden. Ettersom huden holder en lavere temperatur, oppstår det et varmetap.

Under narkose kan dette tapet være 1–1,5 grad den første timen, noe som blant annet øker infeksjonsfaren fordi immunforsvaret fungerer dårlig ved lave kroppstemperaturer. Lavere temperatur gir svekket allmenntilstand og et forlenget sykehusopphold. Ved en kroppstemperatur på 34 grader endres også blødningstendensen i negativ retning og blodet får problemer med å koagulere. Kommer man helt ned i 32 grader, er også hjerte- og lungefunksjonen alvorlig utsatt.

Det er viktig at pasientenes kroppstemperatur overvåkes nøyere for at de skal føle seg bedre både før, under og etter selve operasjonen.

Hypotermi

 

Hvordan kan vi best unngå hypotermi etter operasjon under narkose?

Sammen med kolleger gjennomfører Sverre Tyvold, spesialist i anestesiologi ved Aleris Solsiden i Trondheim, en kvalitetsstudie i hvordan de best kan unngå hypotermi ved dagoperasjoner.

Stig Sverre stilte seg følgende spørsmål: Gjør vi det vi kan, godt nok? I dag benyttes et varmeteppe (EasyWarm®) og et varmluftsteppe (BairHugger®) til å varme pasienten under operasjoner ved Aleris Solsiden i Trondheim.

Spørsmålene som skal besvares, er om metodene som brukes i dag er effektive, og hvilken metode som er mest effektiv?

Hvordan gjennomføres studien?

«Sammen med min kollega Rigmor Fjeldvig, som er anestesisykepleier her, samler vi inn data fra behandlingen i vår avdeling,» forteller Stig Sverre. «Vi måler temperaturen på pasientene både før, flere ganger under og etter operasjonen. Andre bakgrunnsdata som blodtrykk, oksygenopptak, medisinbruk osv. måles også. Vi forsøker å få med alle data som kan påvirket resultatet av operasjonen, og vi har nå mye grunnmateriale som legges inn i en database for videre analyse og sammenstilling.»

«For å måle pasientenes subjektive temperaturfølelse etter operasjonen spør vi dem hvordan de føler seg på en skala fra 1 til 10 (Numeric Rating Scale),» fortsetter Stig Sverre å fortelle. «Har de frosset? Eller har de følt seg varme? Vi har funnet ut at en kroppstemperatur et sted rundt 36,5 grader Celsius er passende for at pasientene skal føle seg bra etter operasjonen. Jeg tror helt sikkert at vi kommer frem til hvilken metode og strategi vi ønsker å bruke i fremtiden. Denne studien kan absolutt bidra til utvikling,» avslutter han.

Resultatet som Stig Sverre og hans kolleger ved Aleris Solsiden i Trondheim kommer frem til når prosjektet er avsluttet, vil bli presentert på konferansen Norsk Dagkirurgisk Forum i januar 2017. Konklusjonen vil dessuten bli formidler til samtlige virksomheter innen Aleris Helse og publisert her på intrAleris.

Fakta:

Problemstilling:
Hvilken av våre to metoder kan best forebygge hypotermi under/etter operasjon under narkose?

Ansvarlige:
Stig Sverre Tyvold, PhD klinisk medisin, spesialist i anestesiologi ved Aleris Solsiden i Trondheim
Rigmor Fjeldvig, anestesisykepleier

Finansiering/prosjektform:
Forskningsprosjekt ved Aleris Solsiden i Trondheim, som støttes av midler fra Aleris' forsknings- og utviklingsfond.

Til toppen av siden