Økt oppmerksomhet og nye rutiner etter forskningsprosjekt på hypotermi

Ved hjelp av midler fra Aleris’ forsknings- og utviklingsfond ble det utført en kvalitetsstudie vedrørende hypotermi etter operasjon ved Aleris Solsiden i Trondheim. Resultatene er nå klare!

Bakgrunn

Ved Aleris Solsiden observerte vi postoperativ skjelving hos en større andel av pasientene som gjennomgikk lengre plastikk-kirurgiske inngrep i forhold til andre pasientgrupper.

Ved Aleris Solsiden har vi alltid gjennomført vanlige tiltak med varm operasjonsstue 23-24°C, tildekking unntatt operasjonsfeltet, oppvarming i varmeskap av væsker brukt til infusjon og fortynnet lokalbedøvelse, oppvarmet postoperativ seng og i tillegg ekstern oppvarming ved hjelp av varmeteppe (EasyWarm®) eller varmluftsteppe (BairHugger®).

Begrunnet i et behov om å vite søkte vi finansiering i Aleris forsknings og utviklingsfond for å gjennomføre en studie hvor vi undersøkte forekomsten av pre- og postoperativ hypotermi og hvilken av de eksterne oppvarmingsstrategiene (varmeteppe (EasyWarm®) eller varmluftsteppe (BairHugger®)) som var mest effektive i å forebygge pre- og postoperativ hypotermi.

Hva er hypotermi?

Med hypotermi menes et fall i kroppstemperatur til under 36°C. Ved anestesi/narkose, opphører termoreguleringen og blodet omfordeles ved at blodårene i huden utvides med økt blodgjennomstrømming. Ettersom huden holder en lavere temperatur, oppstår det et varmetap.

Under narkose kan dette tapet være 1–1,5 grad den første timen, noe som blant annet øker infeksjonsfaren fordi immunforsvaret fungerer dårlig ved lave kroppstemperaturer. Lavere temperatur bidrar til lengre behov for postoperativ overvåkning og forsinket hjemreise. Ved en kroppstemperatur på 34°C øker blødningstendensen. Ved ytterligere nedkjøling øker risikoen for blant annet hjerterytmeforstyrrelser med dødelig utgang.

Metode

Studien ble gjennomført som en randomisert kontrollert studie. For hver operasjonsstue ble det ved loddtrekning trukket hvorvidt pasientene skulle få ekstern oppvarming med varmeteppe (EasyWarm®) eller varmluftsteppe (BairHugger®).

Ved hjelp av et validert non-invasivt temperaturmål for kjernetemperatur (SpotOn®) ble temperaturen målt hos pasienter før, under og etter plastikk-kirurgi med varighet over 1 time. Hypotermi ble definert som målt temperatur <36°C.

Det ble i tillegg samlet inn data om alder, kjønn, vekt, høyde, ASA-klasse, andre sykdommer, fast medisinering, medikamenter gitt ved oppholdet, tider for start/slutt anestesi og kirurgi, temperatur på operasjonsstuen og tidspunkt for hjemreise. Verdier er presentert som gjennomsnitt.

Tabell 1. Bakgrunnsdata.

 

BairHugger

EasyWarm

p

Antall

65

47

 

Kvinner

58

42

1,00

Høyde (cm)

169

169

0,53

Vekt (kg)

71

71

0,86

BMI

24,9

24,9

0,99

Alder

38,8

37,5

0,61

Temp Op.stue (°C)

24,4

24,4

0,93

Anestesitid

01:56:01

01:55:27

0,94

Tid til hjemreise

04:59:40

04:21:14

0,57

Resultat

Gruppene var sammenlignbare, se utdrag i tabell. Tidspunkt for hjemreise var noe misvisende idet enkelte pasienter var planlagt for overnatting i avdelingen.

Det var en større andel med hypotermi i gruppen som ble behandlet med varmeteppe (EasyWarm®), 22 av 47, i forhold til gruppen som ble behandlet med varmluftsteppe (BairHugger®), 16 av 65,  p=0,016. Ved en sammenligning time for time under anestesi ble det påvist en større nedgang i kjernetemperatur for gruppen som ble behandlet med varmeteppe (EasyWarm®) i forhold til gruppen som ble behandlet med varmluftsteppe (BairHugger®), se figur 2 og 3.

Oppsummering og konklusjon

Helkropp varmluftsteppe reduserer forekomsten av pre- og postoperativ hypotermi under generell anestesi i forhold til bruk av varmeteppe i vår avdeling. Men hverken tiltak med varmeteppe eller varmluftsteppe er nok for å unngå hypotermi. Henholdsvis 47 og 25 % av pasientene har fortsatt målt temperatur <36°C under generell anestesi.

Studien har gitt økt oppmerksomhet på hypotermi i avdelingen og i ettertid har vi innført nye tiltak for den aktuelle pasientgruppen. Det er tatt i bruk væskevarmer (enFlow®) som varmer alle væsker på vei inn i pasienten til 40°C nær pasienten. I tillegg skal vi se på våre preoperative rutiner for å se om vi i større grad kan holde pasientene varme under preoperative undersøkelser og merking av operasjonsfelt.

Til toppen av siden