Forskningsprosjekt med relasjonen i fokus

Relationen i fokus MainI

Trygghet – Relasjon – Mottakelse. Relasjonene står i fokus når Isabels nye forskningsprosjekt starter med støtte fra Aleris Forsknings- og utviklingsfond.

Hva er det som gjør at du føler deg trygg?

Traume og Resiliens er en studie som sjef for Stöd och boende för unga (Aleris Barnevern i Sverige) har fått forskningsmidler til fra Aleris Forskning- og utviklingsfond. Isabel vil undersøke hva enslige mindreårige asylsøkere selv sier om hva som har bidratt til en positiv forandring i deres liv siden de kom til Sverige. Hennes studie omfatter ti intervjuer med unge mellom 16 og 20 år som alle har bodd eller fortsatt bor på et av Aleris' omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i Sverige.

Hvilke faktorer, egenskaper og styrker samt hvilken mottakelse gjør disse unge sterke? Gitt den sårbare situasjonen de er i, hvilke prosesser leder til en positiv utvikling følelsesmessig, sosialt, språklig, kulturelt og nasjonalt/transnasjonalt? Det er spørsmålene Isabel håper å finne tydelige svar på.

Sette ord på det vi faktisk gjør

Ideen til dette prosjektet har Isabel hatt i lang tid. Arbeidet er en fortsettelse på et samarbeid med Redd Barna som Aleris innledet i 2012, der man sammen har tatt frem en veileder for hvordan man kan gjennomføre 10 strukturerte gruppesamtaler for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Teorien bak gruppesamtalen er blant annet KASAM - Känsla av sammanhang och TMO, TraumaMedveten Omsorg. Veilederen kan kjøpes på Redd Barmas nettside i Sverige.

- I arbeidet med manualen og teoriene rundt Traumebevisst omsorg innså jeg at det er akkurat dette vi jobber med i Aleris' omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, en bevisst omsorg. At vi gjennom traumebeviss omsorg får hjelp til å beskrive og sette ord på hva vi faktisk gjør.

Hun fikk deretter ideen om å intervjue 10 barn og stille dem spørsmål: Hva er det som gjør at du kjenner deg trygg? Hva er det som gjør at det fungerer?

Intervjuspørsmålene har fokus på trygghet, relasjoner og mestring ut fra traumebevisst omsorgs tre grunnnpilarer.

- Det er spennende å forske på fremgangsfaktorer, sier Isabel. Her er relasjonene i fokus. Betydningen av en bærende relasjon i vårt arbeid er overordnet alle metoder selv når relasjon og metode ikke trenger å stå i motsetning til hverandre. Traumebevisst omsorg gir oss et verktøy for hvordan man bygger relasjoner og hvordan vi kan skape miljøer som både forstår og til og med kan hjelpe de unges tidligere traumer.

Studien gjøres i 2016 i samarbeid med Riitta Eriksson, forsker på FoU Nordøst i Stockholms län, og Camilla Küster, kurator og handläggare i Redd Barna. Riitta Eriksson har forsket i over 10 år og er velkjent på feltet. FoU Nordøst, Redd Barna og Aleris har sammen satt sammen spørsmålene som de kvalitative intervjuene består av.

- Siden det er en erfaren, ekstern forsker fra en nøytral plattform som gjennomfører selve forskningsarbeidet så får vi objektive briller, sier Isabel. Hun håper resultatet kan gi mandat til å vise at vi har en metode som fungerer og at Aleris står for høy kvalitet i arbeidet med de unge.

Skaper positive samarbeid

- Fordi forskningen skjer i samarbeid med andre er håpet at prosjektet også skal lede til annet positiv samarbeid som kan være bra for Aleris, sier Isabel. FoU Nordøst, Redd Barna og Aleris har allerede hatt en felles forelesningsdag og presentasjon av prosjektet for syv kommuner i Stockholm.

Isabels tidligere forskning har også båret frukter for Aleris på flere måter. En temadag med navnet «Hva gjør en forandring?» ble avholdt i 2015 og forskerne Lisa Skogens og Ninive von Greiff fra Socialhögskolan presenterte studien som ble gjennomført i 2014/2015. Også den studien hadde mottatt forskningsmidler fra Aleris Forsknings- og utviklingsfond. Anders Bergmark, professor på Socialhögskolan, var også med og foreleste om evidens, metoder og relasjonens betydning i det sosiale forandringsarbeidet.

Isabel har også sammen med Lisa Skogens och Ninive von Greiff vært deltakere på Almedalsveckan 2015 (tilsvarer den norske Arendalsuka) der de holdt et seminar på Aleris' stand og fortalte om studien.

Isabel Andersson er sosionom og familieterapeut, samt har utdanning i organisasjonspsykologi innen konsulentvirksomhet og lederskap der handledarutbildning inngår. Hun har yrkeserfaring fra kommunal virksomhet som utreder, familieterapeut, mekling, krisehåndtering, prosjektleder, virksomhetssjef og sosialsjef samt jobbet med forskning og utvikling innen misbruksproblematikk. Arbeidet på Aleris innebærer å være strategisk leder for våre virksomheter som retter seg til unge og voksne: Familiehjemsvirksomheten Nåjden, psykisk omsorgsvirksomheten Målet samt omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

FAKTA

Problemstilling:
Hvilke faktorer, egenskaper og styrker samt hvilken mottakelse gjør disse unge sterke? Gitt den sårbare situasjonen de er i, hvilke prosesser leder til en positiv utvikling følelsesmessig, sosialt, språklig, kulturelt og nasjonalt/transnasjonalt?

Ansvarig:
Isabel Andersson

Finansiering/Prosjektform:
Forskningsprosjekt ved Aleris Omsorg Sverige i samarbeid med FoU Nordøst, støttes med midler fra Aleris Forsknings- og utviklingsfond.

Til toppen av siden