Heldøgns omsorgsboliger

Siden 2009 har vi etablert og drevet boliger tilpasset til mennesker med behov for særlig tilrettelagte botilbud, omsorg og oppfølging.

Dette er mennesker som gjennom mange år har vært innlagt i psykisk helsevern som har livsproblemer som medfører vansker med å klare seg selv. Vi lager også botilbud til mennesker med alvorlige rusproblemer og som har behov for oppfølging av behandling, bistand til daglige gjøremål og kontroll av rusmiddelbruk. I tillegg har vi erfaring fra etablering av sikkerhetstiltak for mennesker som er under statlig finansiert prøveløslatelse.

Tiltakene er utformet for å tilby medikamentell oppfølging, trening på dagliglivsferdigheter, etablering av hensiktsmessige døgnstrukturer og meningsfull fritid. Mange av våre beboere faller utenfor arbeidslivets krav og forventninger og vi bistår i å finne fram til sysselsetting med særlig oppfølging. Boligene er av ulike størrelser og kan romme en eller flere beboere. Alle våre hus har personale med helse- og sosialfaglig utdanning og erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Boligene etableres og drives i nært samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunen. Det er avgjørende for vårt arbeid at det er nært samarbeid med relevante helsetjenester. 

Kontakt oss for mer informasjon

Til toppen av siden