Heldøgns omsorgsboliger - Region Vest

Aleris Omsorg Norge region vest har siden 2009 etablert og drevet boliger tilpasset til mennesker med alvorlige psykiske problemer av ulik karakter. Dette handler om mennesker som har vært innlagt i institusjoner under psykisk helsevern over mange år og som har livsproblemer som medfører vansker med å klare seg selv. Vi lager også botilbud til mennesker med alvorlige rusproblemer og som har behov for oppfølging av behandling, bistand til daglige gjøremål og kontroll av rusmiddelbruk. I tillegg har vi erfaring fra etablering av sikkerhetstiltak for mennesker som er under statlig finansiert prøveløslatelse.

Tiltakene er utformet for å tilby medikamentell oppfølging, opplæring av dagliglivsferdigheter, etablering av hensiktsmessige døgnstrukturer og etablering av meningsfull fritid. Mange av våre beboere faller utenfor arbeidslivets krav og forventninger og vi bistår i å finne fram til arbeid med særlig oppfølging. Boligene er av ulike størrelser og kan romme en eller flere beboere. Alle våre hus har personale med helse- og sosialfaglig utdanning og erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Boligene etableres og drives i nært samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunen. Det er avgjørende viktig for vårt arbeid at det også er nært samarbeid med relevante helsetjenester. Det er viktig med tanke på å etablere varige relasjoner til behandlere og til andre hjelpere i det offentlige tjenestetilbydere, siden våre tilbud er supplementer til det offentlige og ikke erstattere.

Mer informasjon?

Kontakt direktør Psykisk omsorg: 

Ingvild L. Kristiansen 
Tlf: 938 14 088 
E-post:Ingvild.Kristiansen@aleris.no

Kontakt oss

Regiondirektør
Thomas Høiseth
Telefon: 95 93 69 85
E-post: thomas.hoiseth@aleris.no

Til toppen av siden