Bofellesskap barn og unge - Region Vest

Bofellesskap barn

 

 

 

 

 

 

 

Region Vest har følgende institusjonsenheter: Unneland, Ulsmåg og Furulunden som danner en avdeling ledet av Roy Mowatt. Sørlia, Løbergsveien og Hesjakollen danner den andre avdelingen og er ledet av Terje Hagatun. Institusjonsenhetene har plass til 2-4 ungdommer. Det er to miljøterapeuter på jobb i medleverturnus (4+7+3+7). Institusjonene er godkjent for plasseringer etter Lov om Barnevern og gir omsorgs- og behandlingstilbud til unge mellom 13 og 20 år. Hver institusjonsenhet har en ledende miljøterapeut som samarbeider nært med avdelingsleder. Våre institusjoner er ikke dimensjonert for akuttplasseringer, men kan i samarbeid med godkjenningsmyndighetene vurderes for dette. Alle enhetene er godkjent for plasseringer etter paragrafene 4-4, 5.ledd (frivillig hjelpetiltak utenfor hjemmet). Løbergsveien, Furulunden Unneland og Sørlia er i tillegg godkjent for paragrafene 4-24 og 4-26 (såkalte atferdsparagrafer). Ulsmåg og Hesjakollen er i tillegg godkjent for paragraf 4-12.

Det totale antallet plasser i regionen per 2012 er 19. Aleris Omsorg Norge vest har rammeavtale med Bufdir og tilbyr plasser i henhold til målgruppedifferensiering 1 (omsorg) og 2 (adferd,/funksjonsnedsettelser/ antisosial adferd).

Institusjonsenhetenes oppgave er å skape muligheter for forandring og utvikling. Dette gjøres gjennom å etablere et miljøterapeutisk tilbud der ungdommene får mulighet til å lære nye ferdigheter gjennom samhandling med og under veiledning av tilgjengelige voksne innenfor trygge og stabile rammer. Vårt arbeid er organisert i ulike faser som er retningsgivende i tilbudet til ungdommene. Behandlingsforløpet er ikke identisk for alle ungdommene, men med grunnlag i ulik alder og problemutforminger søker vi å møte ungdommene ut fra deres egne forutsetninger og mål for å skape utviklingsmuligheter for den enkelte. Fokus på faglighet, individuell tilrettelegging og "skreddersøm" muliggjør dette. Til tross for målgruppedifferensiering i institusjonene følges hver ungdom opp etter individuelle tilpasninger. Kartlegging etter inntak foretas både gjennom deltakende observasjon og med mer strukturert metodikk (EuroADAD). Det gir utgangspunkt for å skape de beste innfallsvinklene for den enkelte. En sammenhengende tiltakskjede muliggjør et helhetlig tilbud. Ved å definere og differensiere målgruppen på institusjonene vi kunnet sette sammen team på de ulike enhetene som er tilpasset ungdommenes behov og forutsetninger. Nye ungdommer vurderes alltid i forhold til ungdommer som er i institusjonen fra før slik at sammensetningen av gruppen står i forhold til løsning av oppgavene.

Utflytting planlegges i god tid, og vi kan bistå helt eller delvis i tilbakeføringen enten dette er tilbake til familien eller til etablering av en selvstendig livssituasjon. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med den unge, barneverntjeneste og andre aktuelle samarbeidspartnere. I tillegg har vi en oppfølgingsavdeling som kan ta hel eller deler av oppgaven med etablering, tilrettelegging og oppfølging.

Aleris Omsorg Norge Vest har som mål å bedre klientenes livssituasjon gjennom å skape muligheter til forandring av problemområder i den enkeltes liv. Vi bidrar til at den enkelte får tilrettelagte tiltak slik at denne kan oppnå vekst ut ifra forutsetninger og ressurser. Dette gjøres gjennom å tilfredsstille behov for omsorg, bistå i deres søken etter sosial tilhørighet, sørge for opplæring og kompetanseheving - skolefaglig og sosialt, samt gi dem mestringsopplevelser i deres hverdag.

"Gjennom systematisk miljøterapeutisk arbeid og engasjerte voksne vil vi skape muligheter for barn og unge til å forandre sin livssituasjon"

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss for mer informasjon

Regiondirektør
Thomas Høiseth
Telefon: 95 93 69 85
E-post: thomas.hoiseth@aleris.no

Til toppen av siden