Respiratorteam/hjemmeteam

På oppdrag fra kommuner gir Aleris et helhetlig, tilgjengelig tjenestetilbud til klienter som er avhengig respirator eller som har andre behov i deres eget hjem. Oppdragene varierer i lengde ut fra behov. Teamene skreddersyr og koordinerer tjenestene rundt klientene slik at deres behov for behandling og pleie, livskvalitet, integritet, medbestemmelsesrett og privatliv blir ivaretatt.

Om Aleris Respiratorteam/hjemmeteam

Aleris har drevet respiratorteam/hjemmeteam siden februar 2013. Vi har erfaring både med voksne klienter og barn med ulike sykdommer og utfordringer. Våre team består av spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter med høy kompetanse og lang erfaring innen somatisk behandling og pleie av klienter i eget hjem. Alle våre team er blitt opplært og sertifisert etter nasjonale retningslinjerfor sertifisering. Videre sertifisering og kvalitetssikring av tjenesten i hjemmet ivaretas av egen fagkoordinator i nært samarbeid med spesialhelsetjenesten. For klient og pårørende er forutsigbarhet på bemanningssiden en nøkkelfaktor for å lykkes. Dette skaper ro og trygghet. Aleris respiratorteam benytter en type turnus som ivaretar hensynet til klient og personal på best mulig måte.

Våre klienter

Klienter med respiratorbehandling er fullstendig avhengige av maskinen som puster for dem. De er sårbare dersom en akutt situasjon skulle oppstå og de ikke er i umiddelbar nærhet til sykehus og mulighet for intensiv behandling. Vårt personal besitter kompetansen for slik intensiv behandling. Vi har også gode rutiner for rengjøring av utstyr og utarbeidelse av prosedyrer, da klienter med respiratorbehandling er svært utsatt for blant annet lungebetennelser. Felles for våre klienter er at de har et omfattende hjelpebehov, ofte både på det somatiske og psykiske plan.

Vår visjon

Aleris Respiratorteam ønsker å gi våre klienter en trygg og meningsfull hverdag. Å ha et team tett på seg i sitt eget hus kan være utfordrende for klient og pårørende. Det kan også være krevende for personalet å jobbe i et privat hjem. Vi legger derfor stor vekt på åutføre jobben på en god måte, og samtidig ivareta privatlivet til klient og pårørende så langt det er mulig. Vi har erfart at det å gi det lille ekstra øker gevinsten for alle involverte. Vi ønsker at klient og pårørende skal ha tillit til oss, at de blir tatt på alvor slik at de er delaktige i planleggingen av egen hverdag og eget liv.

Vår koordinator

Ved etablering av et helhetlig og godt tjenestetilbud til en klient og drift av et respiratorteam er det behov for mange aktører med ulikkompetanse. For å gjøre smidig som mulig for klienten, har Aleris en egen koordinator som skal fungere som et bindeledd mellom klient, team, ledelse og de ulike instansene. Koordinatorens ansvar er å være tilgjengelig og følge opp klient og pårørende tett, gi støtte og oppmuntring, holde oversikt over ulike aktører, etablere kontakt og innkalle til tverrfaglig møter. Koordinator har den faglige oppfølgingen av medarbeiderne. Koordinator og teamene for øvrig har hatt kontinuerlig, positivt og godt samarbeid med ansvarlige leger og sykepleiere vedsykehusene og med ansvarlige i kommunene vi har arbeidet på oppdrag for.

Vårt personal

For at et hjemmeteam skal fungere godt slik at klientens behov for behandling og pleie, livskvalitet, integritet, medbestemmelsesrettog privatliv blir ivaretatt, er det satt høye krav til vårt personal. Våre medarbeidere er personlig egnet til denne typen tjenester. De erfaglig kompetente, håndplukket og besitter egenskaper til å håndtere utfordringer innenfor somatisk og psykisk helse. Dette mener vi er essensielt for å kunne drive velfungerende team, hvor målet er at klienter og pårørende opplever en meningsfull hverdag med privatliv selv om de har et team rundt seg. 

Ønsker du å vite mer om Aleris Respiratorteam/ hjemmeteam?


Kontakt:

Gisle Lauritsen
Leder Omsorg
gisle.lauritsen@aleris.no
Mobil 478 74 401

Unni Hagen
Fagansvarlig/koordinator
unni.hagen@aleris.no
Mobil 920 25 871

Referanser oppgis på forespørsel

Til toppen av siden