Barneteam

Skreddersydde tilbud rundt barn med ulike hjelpebehov.

På oppdrag fra kommuner gir Aleris et helhetlig og tilgjengelig tjenestetilbud til barn som av ulike årsaker behøver helsepersonell i sitt eget hjem. Oppdragene varierer i lengde ut fra behov. Vi skreddersyr og koordinerer tjenesten rundt hvert barn ut i fra det behovet barnet har.

Aleris har drevet barneteam siden mai 2015. Vi har også lang erfaring med voksne respiratorklienter. Våre team består av spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring innen somatisk behandling og pleie av barn i eget hjem. Alle våre team er blitt opplært og sertifisert etter nasjonale retningslinjer. Videre opplæring og kvalitetssikring av tjenesten i hjemmet ivaretas av egen fagkoordinator og i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten. For barn og foreldre er forutsigbarhet på bemanningssiden en nøkkelfaktor for å lykkes. Dette skaper ro og trygghet for barnet. Aleris Barneteam benytter en type turnus som ivaretar hensynet til barn og personal på best mulig måte.

Slik jobber vi

Våre klienter

Felles for våre klienter er at de av ulike årsaker har vært syke over lang tid. De er utreiseklare fra sykehus, men har behov for ekstra oppfølging av helsepersonell, enten på døgnbasis eller deler av døgnet. En stor del av barna vi har er premature.

Vår visjon

Aleris Barneteam ønsker å gi barn og foreldre en trygg og meningsfull hverdag. Å ha et team hjemme, i eget hus, kan være utfordrende for familien. Vi legger derfor stor vekt på at personalet er godt egnet, at de utfører arbeidet på en god måte, og samtidig ivaretar privatlivet til barn og foreldre. Vi har erfart at det å gi det lille ekstra øker gevinsten for alle involverte. For oss er det viktig å legge til rette for at familien kan leve et tilnærmet normalt liv med barnet sitt. Vi ønsker at foreldrene skal ha tillit til oss, at samarbeidet mellom foreldre og team/koordinator fungerer godt. Alle har vi drømmer og verdier som styrer tanken på hva et godt familieliv er, vi ønsker å bidra til at hver familie, tross sykdom, skal få muligheten til et godt familieliv. Der det er behov for det så ønsker vi å veilede og støtte familien slik at de kan få til dette. For barnet er det viktig å skape ro og trygghet, vi bruker personal som barnet kjenner godt og har tillit til.

Vår koordinator

Ved etablering og drift av et tjenestetilbud til barn og foreldre er det mange aktører med ulik kompetanse. Aleris har egen koordinator som kan fungere som et bindeledd mellom foreldre, team, ledelse og de ulike instansene. Koordinatorens ansvar er å være tilgjengelig med tett oppfølging av barnet og foreldrene, gi støtte og oppmuntring, holde oversikt over og etablere kontakt med ulike aktører og eventuelt innkalle til tverrfaglige møter om kommunen ønsker at vi skal ha ansvar for dette. Koordinator har også ansvar for faglig oppfølging og veiledning av de ansatte. Vi har hatt et kontinuerlig og positivt samarbeid med ansvarlige leger og sykepleiere ved sykehusene og med ansvarlige i de ulike kommunene vi har hatt oppdrag for.

Vårt personal

For at et barneteam skal fungere godt slik at barnets behov for behandling og pleie blir ivaretatt på best mulig måte, er det satt høye krav til vårt personal. Våre medarbeidere er personlig egnet til denne typen tjenester. De er faglig kompetente, håndplukket og besitter egenskaper til å håndtere utfordringer innenfor somatisk og psykisk helse. Vi mener dette er essensielt for å kunne drive velfungerende team, hvor målet er at barn og pårørende skal få et godt og meningsfullt liv.

Kontakt oss

Unni Hagen
Fagansvarlig/koordinator
unni.hagen@aleris.no
+47 920 25 871

Gisle Lauritsen
Leder Omsorg
gisle.lauritsen@aleris.no
+47 478 74 401

Aleris Omsorg Norge
Region Sør 
Postboks 312 Sentrum
3701 Skien

Besøksadresse:
Torggata 10 (4.etg)
3724 Skien

Til toppen av siden