Familiehjem - Region Øst

Våre familiehjem er forsterkede fosterhjem. Det som først og fremst skiller familiehjem fra ordinære fosterhjem, er at familiehjemmene har spesielt gode forutsetninger for å ta imot barn og unge med sammensatt og utfordrende problematikk.

En av fosterforeldrene er frikjøpt fra arbeid utenfor hjemmet for å kunne ivareta omsorgen for barnet. Vi har også beredskapshjem som kan ta imot barn og unge i akutt- og krisesituasjoner.

Vi har familiehjem og beredskapshjem i Oslo og det sentrale østlandsområdet, og tar imot barn fra 0-18 år. Vi tilbyr plasseringer etter Lov om barneverntjenester §§ 4–4, 6. ledd, 4–12, 4–6, 1. og 2. ledd og 4–27. 

I prosessen med å plassere et barn i familiehjem er vi opptatt av matching med tanke på kultur, religion, alder, interesser og personlighet. Vi tilstreber å gi barna et hjem der de møtes med forståelse, anerkjennelse og respekt, samt får brukt sine ressurser. Vi er opptatt av å forstå det enkelte barns livsverden, bakgrunn og symptomuttrykk. Metoder og tilnærminger som fremmer trygghet, relasjon og affektregulering er sentrale verktøy.

Våre familiehjem får tett oppfølging og veiledning fra fast fagkonsulent. Familiehjemmet har også tilgang på veiledning gjennom døgnbemannet vakttelefon. De mottar faglig opplæring gjennom individuell veiledning, fagdager og kurs. Fagkonsulenten koordinerer arbeidet rundt barnet i samarbeid med hjelpeapparatet for øvrig, og vi tilbyr avlastning og forsterkningstiltak der det er nødvendig.

Vårt teoretiske fundament bygger på utviklingspsykologi, tilknytningsteori, systemteori, sosial læringsteori, dynamisk teori, kognitive tilnærminger og resiliens.

Vi jobber systematisk med:

  • Trygg Base 
  • Circle of Security – Parenting
  • Traumebevisst omsorg

Vi er opptatt av å fremme mot og håp i både barnet og familiehjemmet, gjennom å være omtenksomme, profesjonelle, engasjerte og nytenkende. 

Ønsker du mer informasjon?

Les mer om familiehjemsarbeidet i Aleris

Kontakt oss om familiehjem:

Arne Mork 
Tlf. 416 50 950 
E-post: arne.mork@aleris.no

Til toppen av siden